Slika je simbolična.

Občina Lukovica ima ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občini programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Lukovica je sodeloval pri pripravi Načrta šolskih poti, ki ga je sprejela OŠ Janka Kersnika Brdo in je objavljen na spletni strani OŠ Janka Kersnika Brdo. V okviru navedenega načrta so opisane šolske poti v Občini Lukovica in predlagani ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.

Otroci iz naselja Zide (od. 1. do 5. razreda ) spadajo v šolski okoliš Podružnične šole v Blagovici. Za vse otroke je organiziran prevoz s kombijem. Kombi ustavlja na več postajališčih: Pri Bistroju 91, pri elektro postaji, pri parkirišču Hotela Trojane, tako da otroci iz kraja Zide praktično vstopajo v kombi na svojih dvoriščih.

Starejši otroci (od 6. do 9. razreda) spadajo v šolski okoliš Osnovne šole Janka Kersnika na Brdu. Za navedene otroke je organiziran avtobusni prevoz (AP Trojane).

Pobuda za izgradnjo pločnika iz naselja Zide proti Izlakam doslej ni bila poslana na Občino Lukovica. Prav tako za omenjeni odsek nismo prejeli pobude za preventivno merjenje hitrosti s preventivnimi radarskimi tablami.

Predlagamo, da avtorica vprašanja, poda uradno pobudo na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Lukovica. Svet bo zadevo proučil in podal predlog nadaljnjih rešitev.