Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek proti predsedniku Računskega sodišča Tomažu Veselu.

 

Ugotovitev oziroma zaključek je resnično škandalozen. Nepravilnosti ni ugotovila, saj meni, da:

ZIntPK tako v 27. členu določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Glede na namen ustanovitve in način delovanja FIFA ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, zato v primeru predsednika računskega sodišča Komisija ni ugotovila nezdružljivosti funkcij, saj ZIntPK poklicnemu funkcionarju ne prepoveduje opravljanja funkcije člana nadzornega odbora v ustanovi.

ZIntPK sicer poklicnim funkcionarjem prepoveduje opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti, vendar pa izjemoma dovoljuje opravljanje športne pridobitne dejavnosti. V konkretnem primeru ne gre niti za športno niti za pridobitno dejavnost kljub prejetemu plačilu za opravljanje funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri FIFI. Višina plačila v kontekstu določanja pridobitnosti dejavnosti ni relevantna, saj v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ne predstavlja kriterija presoje in se glede na razmere v posameznih državah lahko bistveno razlikuje.

Seveda se je na družbenih omrežjih že vnela vroča razprava.

Ob tej ugotovitvi se upravičeno lahko vprašamo: kaj pravzaprav je pridobitna dejavnost?