JKP Prodnik hitro odgovarja!

Na naš prispevek – http://portal-os.si/ne-razumemo-prodnik-prosim-pojasni-nam/ -ki je bil objavljen na našem portalu 13. novembra 2017, je danes na naše uredništvo (meni osebno) prispel tale odgovor nepodpisane osebe …

Račun za oktober (ki ste ga prejeli v novembru) za vaše odjemno mesto ni običajen mesečni račun za komunalne storitve, na katerem so storitve, vezane na porabo vode (vodarina, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter okoljska dajatev), obračunane na podlagi pavšala za porabljeno vodo, temveč gre za poračun porabljene vode, saj je bil v oktobru opravljen redni odčitek stanja vodomera.

Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale mora izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo redni odčitek stanja vodomera opraviti najmanj enkrat letno, naše podjetje pa ga pri fizičnih uporabnikih opravi dvakrat letno (vsakih šest mesecev) in ob redni menjavi vodomera (vodomere je skladno Zakonom o meroslovju menjati vsakih pet let).

Ker se komunalne storitve obračunavajo mesečno, se storitve, vezane na porabo vode, v obdobju med rednimi odčitki vodomerov obračunavajo na podlagi akontacije. Dejanska poraba se torej ugotavlja vsakih šest mesecev ali ob redni menjavi vodomera z odčitkom stanja na števcu. Takrat se opravi tudi poračun glede na razliko med obračunano količino vode in dejansko porabljeno vodo v šestmesečnem obračunskem obdobju. Na računu za komunalne storitve, zato lahko takrat prihaja do odstopanj: pri uporabnikih, ki so porabili več vode, kot jo je bilo obračunane na podlagi mesečne akontacije, je znesek na računu temu primerno višji, pri uporabnikih, ki so porabili manj vode, kot jo je bilo obračunane, pa je znesek na računu toliko nižji.

V priponki pošiljamo kartico porabe vode za vaše odjemno mesto, iz katere so razvidne poraba in količine za obračun storitev, vezanih na porabo vode. Avgusta je bila na vašem odjemnem mestu opravljena redna menjava vodomera (zapisnik v priponki), popis stanja starega vodomera in poračun. Ker je bilo glede na stanje vodomera razvidno, da ste v obdobju od 12. 4. (redni odčitek) do 2. 8. (redna menjava vodomera) porabili 80 m3, z akontacijami (30 m3 na mesec) pa ste jo plačali 90 m3, je bilo na avgustovskem računu preplačilo 10 m3 odšteto od akontacije in je bila obračunska količina takrat 20 m3. Oktobra je bilo vaše odjemno mesto na vrsti za redni odčitek, ki je 14. 10. je izkazoval stanje 75 m3. Z akontacijami je bilo od 2. 8. do 14. 10. obračunane 30 m3 vode, razlika 45 m3 pa je obračunska količina na računu za komunalne storitve za oktober.

Če ob poračunu prihaja do večjih odstopanj med obračunano in dejansko porabljeno vodo, lahko uporabnik kadar koli sporoči spremembo akontacije in tako približa obračun dejanski porabi. Seveda pa se storitve, vezane na porabo vode, lahko plačuje tudi glede na dejansko mesečno porabo vode, in sicer tako, da uporabnik vsak mesec javi stanje vodomera preko obrazca na naši spletni strani, po telefonu na 01 729 54 30 ali na elektronski naslov [email protected] do zadnjega v mesecu za tekoči mesec. Takšen način je pravzaprav najbolj priporočljiv, saj je vsak uporabnik skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale tudi sam dolžan redno spremljati porabo vode, saj je odgovoren za stanje na interni instalaciji.

Naj ob tem še dodamo, da so vodomeri, s katerimi se meri porabo vode, testirani in overjeni v skladu z Zakonom o meroslovju in Pravilnikom o merilnih instrumentih. Vsa preverjanja merilnih naprav se opravijo v akreditiranih laboratorijih in kontrolnih organih. Če uporabnik dvomi v pravilnost delovanja vodomera, ima na podlagi 28. člena zgoraj navedenega Odloka pravico zahtevati izredni kontrolo vodomera. V primeru, da vodomer izkazuje pretoke vode v skladu z veljavno zakonodajo, nosi stroški kontrole uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.

Če se ne strinjate z obračunom komunalnih storitev, imate kot uporabnik možnost podati reklamacijo, kot je zapisano tudi na računu. Vsako reklamacijo obravnavamo resno, saj se zavedamo, da se napaka lahko pripeti, zato na podlagi ugotovitev tudi podamo ustrezno pojasnilo uporabniku. Preseneča nas, da pred objavo vaših komentarjev na portalu niste prosili za pojasnila, saj smo za pojasnila uporabnikom vedno na voljo, zato ne razumemo razloga za objavo nepreverjenih in neresničnih informacij.

V pričakovanju korektnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Spoštovani NN, hvala za vaš odgovor. Ne vemo sicer, katere so bile v našem prispevku nepreverjene in neresnične informacije … Če naš prispevek še enkrat preberete, se zdi, da v njem ni tistega, kar nam očita(jo) na JPK Prodnik Domžale. Kaj vi menite, spoštovani bralci portala?

B. O.