Za županjo občine Lukovica so že našli zamenjavo v občinskem svetu

Ker je Občinski svet občine Lukovica na prvi, konstitutivni seji, ki je bila 19. decembra 2018, ugotovil nezdružljivost funkcij članice občinskega sveta in županje, je sprejel naslednji sklep:

Občinski svet Občine Lukovica je na konstitutivni seji dne 19. 12. 2018 sprejel ugotovitveni sklep, da članici Občinskega sveta Občine Lukovìca Olgi Vrankar, roj. 7. 7. 1963, stan. Obrše 7, Lukovica, ki je bila na lokalnih volitvah 2018 izvoljena za županjo Občine Lukovica, zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta, po peti alineji prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi, nemudoma preneha mandat članice Občinskega sveta Občine Lukovica.

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.

ZA je glasovalo14 članov.

PROTI glasoval NIHČE.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Občinska volilna komisija je po prejemu ugotovitvenega sklepa in pregleda kandidatne liste ugotovila, da je kandidat Bogdan Capuder, roj. 12. 5. 1975, naslednji kandidat na listi »ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista, za člana občinskega sveta Občine Lukovica.

Občinska volilna komisija je zato kandidata pozvala, da sporoči ali sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Lukovica, kot to določa 2. odstavek 30. člena Zakona o lokalnih volitvah. Kandidat je Občinsko volilno komisijo pisno seznanil, da mandat sprejema, zato je volilna komisija v skladu 91. členom Zakona o lokalnih volitvah, izdala potrdilo o izvolitvi. Da lahko kandidat uradno tudi nastopi svoj mandat, pa je potrebna potrditev občinskega sveta. S potrditvijo mandata nadomestnemu članu bo število svetnikov takšno, kot ga določa Statut Občine Lukovica.

Kandidat za občinskega sveta Bogdan Capuder bo zagotovo postal občinski svetnik občine Lukovica v sredo, 13. februarja 2019, ob 18. uri, ko bo na “sporedu” 2. redne seje občinskega sveta 2. točka dnevnega reda o imenovanju nadomestnega člana.

O. U.

Vir: KLIK