Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas, ki v partnerstvo združuje javne in zasebne organizacije ter posameznike na območju šestih občin Osrednjeslovenske regije (Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice), je v decembru 2016 objavila prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS.

Razpisanih je bilo 915.000,00 EUR sredstev namenjenih sofinanciranju projektov, od tega 395.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 520.000,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Na poziv, ki je bil odprt do sredine maja 2017, je prispelo 16 vlog. Te je na 6. redni seji  pregledal in ocenil Upravni odbor LAS, izmed njih izbral 12 projektov v skupni vrednosti 520.000,00 EUR, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja.

Do dokončne potrditve pa je potrebno počakati še na potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijoV odobrenih projektih sodeluje več kot 30 različnih partnerjev iz javnega, nevladnega in privatnega sektorja. Potrjeni projekti prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanju naravne dediščine ter razvoju novih storitev na podeželju.

Varne kolesarske poti

Med njimi velja izpostaviti projekt Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti – LAS na območji vseh šestih občin, katerega cilj je vzpostavitev mreže privlačnih in varnih kolesarskih poti v skupni dolžini 64.372 m ter s tem spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na območju LAS.

Oživitev tržnic

Prav tako so občine združile moči pri projektu z imenom Oživitev tržnic na območju LAS, ki bo namenjen večanju oziroma širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s tem kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh občinah.

Izboljšanje in ohranjanje lokalnih mokrišč

Z evropskimi sredstvi bodo v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice poskrbeli tudi za izboljšanje stanja in dolgoročno ohranitev lokalnih mokrišč.

K sodelovanju v projektu Zgodbe naših mokrišč sta pristopila še Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš.

Spodbujanje podjetništva 

Aktivnosti se bodo izvajale tudi na področju spodbujanja podjetništva – Javni zavod Cene Štupar bo v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Domžale ter Javnim zavodom za šport, turizem, kulturo in mladino Sotočje, Medvode v okviru projekta Za vas! izvajal različna podjetniška usposabljanja in izobraževanja.

Medgeneracijsko povezovanje 

Svoje mesto so prav tako našli starejši – v okviru projekta Medgeneracijsko povezovanje za varno starost bo eden izmed glavnih poudarkov omogočiti starostnikom medgeneracijsko družbeno interakcijo ter prepoznati in omejiti nasilje nad starejšimi. Potekala bodo strokovna usposabljanja zaposlenih v domovih za starejše za učinkovito prepoznavo oblik nasilja in ukrepanje zoper povzročitelje nasilja, starostniki bodo seznanjeni z nesprejemljivimi oblikami vedenja, ponujena pa jim bo tudi ustrezna pomoč.

Krekovo središče

Drugi projekt, ki naslavlja starejše, bo potekal na območju naselij Komenda, Moste, Mengeš, Trzin in Vodice, kjer bo vzpostavljeno Krekovo središče, namenjeno predvsem spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, kakovostnega in aktivnega staranje ter preprečevanju osamljenosti med starejšimi prebivalci.

Strategije lokalnega razvoja

Naslednji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Za mesto in vas, v okviru katerega bo na razpolago približno 1 mio EUR iz sredstev EKSRP in ESRR, bo objavljen predvidoma v začetku leta 2018. Pred tem  bodo potekale informativne delavnice za potencialne prijavitelje.

Termini bodo objavljeni na www.las-mestoinvas.si.

Za več informacij o delovanju in aktivnostih LAS Za mesto in vas se vsi zainteresirani lahko obrnete na vodilnega partnerja – Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR); [email protected] ali 01 306 19 05.

N. N.