V zadnjih desetletjih narašča povsod po svetu število trkov vo­zil z divjadjo. Glavni vzroki so: intenzivno širjenje cestnega in deloma tudi železniškega omrežja, povečanja gostote prometa, vedno večjih hitrosti vožnje vozil in tudi zaradi izjemnega povečanja nemira v naravnem okolju (na primer nočno gobarjenje s svetilkami in vožnja v naravnem okolju z motornimi vozili in kolesi).

Slovenski lov­ci in upravljavci cest si sicer na različne načine prizadevajo, da bi se število povo­ženih živali zmanjšalo. V zadnjih letih jim je to deloma tudi uspelo. Število povožene srnjadi, ki najpogosteje zaide pred avtomobile, se od leta 2010 stalno zmanjšuje, a je še vedno vsak dan v povprečju povoženih med 15 in 20 srn in srnjakov.

Med omilitvene oziroma odvračalne ukrepe sodi tudi letošnja namestitev zvoč­nih odvračalnih naprav na vseh priključkih na gorenj­ski avtocesti.

Če na cesti opazite povoženo žival, o lokaciji najdbe obvestite pristojno službo za odstranjevanje poginulih živali na dežurno številko Nacionalnega veteri­narskega inštituta, ki v Sloveniji izvaja javno službo veterinarsko higienske služ­be.

Osrednjo slovensko regijo pokri­va ljubljanska enota, ki je dosegljiva na dežurni telefonski šte­vilki 01/477-93-53. Veterinarski higieni­ki so zadolženi za odvoz poginulih domačih živali in tudi za divjad. Za lovce je pomembno, da skla­dno z lovskimi predpisi zabeležijo vsako izgubo divjadi, ki se odšteva od kvote odvzema iz okolja.

Stroške odvoza domačih živali krijejo imetniki živali s plačevanjem pristojbin za veterinarsko higiensko služ­bo, ki se plača ob vakcina­ciji psov proti steklini in ob izdaji veterinarskih spriče­val. Ostale stroške zbiranja in odstranjevanja poginulih in usmrčenih živali krije dr­žavni proračun.
Lovci še opozarjajo, da se morajo vozniki zavedati, da se lahko živali na cesti poja­vijo kjerkoli, tudi tam, kjer znaki za nevarnost ne sto­jijo.

S. Š.


Pod črto

Zaradi povoza so veterninarski higieniki lani pobrali približno 1500 “kosov” domačih živali (psov, mačk) in približno 5500 “kosov” divjadi, so povedali na veterinarski upravi. Po evidencah lovskega informacijskega sistema Lisjak pa je bilo v Sloveniji v zadnjih letih zabeleženih 77. 308 povozov vseh živalskih vrst, od tega 76.700 povozov divjadi.

Odvozov vseh poginulih in usmrčenih živali pa je bistveno več, saj so veterinarski higieniki samo v letu 2016 pobrali kar 1,25 milijona živalskih trupel različnih vrst. Od tega je bilo 11.818 govedi, 17.131 telet, 15.855 ovc in koz, 1030 konjev in oslov, 13.753 psov in mačk, 13.070 kuncev, 37.830 prašičev, 9125 divjadi različnih vrst, ostalo pa so različne vrste perutnine.