V občini Grosuplje je njenemu vodstvu blaginja občanov na prvem mestu

V začetku leta 2017 je Občina Grosuplje pristopila k pridobitvi mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001:2015 – sistemi vodenja kakovosti in izpolnila vse zahteve za pridobitev standarda.

V četrtek, 14. decembra 2017, ji je bil zato podeljen certifikat ISO 9001:2015. Certifikat je direktorju občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušanu Hočevarju podelil direktor področja ocenjevanja sistemov vodenja pri SIQ Miloš Seražin.

Certifikacija je obsegala opravljanje upravnih, strokovnih, razvojnih in drugih nalog, v pristojnosti občinske uprave Občine Grosuplje in skupnih uprav – Medobčinskega razvojnega centra in Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Zunanja presoja skladnosti in ustreznosti z mednarodnim standardom je obsegala pregled inšpekcijskega postopka, področja civilne zaščite, procesa prijave projekta, vodenje upravnih postopkov na področju urejanja prostora in priprava prostorskih aktov, proces izvajanja javne službe, proces finančnega poslovanja, proces javnega naročanja, ravnanje z zaposlenimi, obvladovanje pošte, vodenje investicij na področju infrastrukture, postopek komunalnega prispevka in proces vodenja – odgovornost vodstva, planiranje, tveganje, izboljšave,…

S pridobitvijo certifikata se je Občina zavezala k sledenju kakovosti in odličnosti, ki jih zahteva standard kakovosti, in k nenehnim izboljšavam ter zagotavljanju pogojev in storitev, ki bodo prispevali h kakovosti življenja in dela občanov in ostale zainteresirane javnosti in s tem k blaginji občine, pri čemer je bistvenega pomena učinkovit sistem vodenja.

J. R.


Pod črto

Izdaja 2015 daje precej večji poudarek na voditeljstvo in dokazovanje uspešnosti oz. izpolnjevanja zahtev. Po novem je nivo uspešnosti sistema vodenja kakovosti odgovornost najvišjega vodstva.

Imenovanje predstavnika vodstva za kakovost ni več potrebno oz. se nanj tovrstne odgovornosti ne nanašajo več. V večjih sistemih bodo predstavniki vodstva lahko skrbniki sistema vodenja in bodo še vnaprej pomemben člen pri doseganju kakovosti poslovnega sistema in s tem konstantne konkurenčnosti.