V Moravčah so jim odvzeli koncesijo za gradnjo doma starejših občanov

Spoštovani,
v dopisu z dne 1. 2. 2020 ste nas prosili za odgovore, ki so vezani na koncesijo in gradnjo doma starejših v Moravčah.

Kot dosedanji koncesionar se čutimo odgovorni, da vas o bistvenih podatkih, ki so vplivali na odvzem koncesije, korektno obvestimo.

Projekt Moravče sega že v leto 2007, ko smo se na povabilo tedanjega župana prijavili na razpis za izvajanje dejavnosti varstva starejših, leto pozneje pridobili koncesijo, takoj začeli s pripravo projektne dokumentacije in soglasij ter v začetku leta 2009 vložili vlogo za gradbeno dovoljenje.

Takoj po informaciji, da bo podjetje Comett domovi d.o.o. sredi naselja Moravče gradilo objekt za 120 stanovalcev, je sledila pritožba odvetniške družbe kot zastopnice nekaterih sosedov, ki so nasprotovali gradnji.

Kljub temu, da smo odgovorili na vse njihove pripombe in je bil objekt projektiran v skladu z urbanističnim načrtom in vsemi projektnimi pogoji, so se od konca leta 2008 do sredine leta 2012 vrstile pritožbe na vse sodne instance, vključno na ustavno sodišče.

Konec leta 2011 smo končno pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, neuspešne pritožbe pa so se kljub temu nadaljevale.

V letu 2008 smo pridobili tudi koncesijo za dom starejših v Kranjski Gori, ki smo ga uspešno dokončali leta 2012. Tega leta smo se tudi odločili, da zaradi nadaljevanja pritožbenih postopkov prekinemo z aktivnostmi gradnje doma v Moravčah. V primeru, da v Moravčah ne bi prišlo do blokade s strani krajanov, bi bil dom starejših zgrajen najkasneje leta 2011.

Po nekaj letih se je Občina Moravče v letu 2017 odločila, da bo oživila projekt doma starejših na lokaciji Moravče. Comett domovi d.o.o. kot koncesionar je bil kljub slabim izkušnjam preteklih let pripravljen k projektu pristopiti kot najemnik objekta in izvajalec dejavnosti, medtem ko bi bila Občina Moravče investitor gradnje objekta.

MDDSZ nam je zato s sklepom v začetku leta 2018 odobrilo podaljšanje začetka dejavnosti na konec novembra 2019, v tem času pa naj bi Občina Moravče pridobila gradbeno dovoljenje in dokončala objekt. Občini Moravče smo kot investitorju v objekt sporazumno vrnili stavbno pravico.

Obvezni javni razpis za projektiranje je povzročil serijo pritožbenih postopkov na izbiro izvajalca, zato je pri projektiranju in posledično pridobitvi gradbenega dovoljenja prišlo do precejšnje zamude. Gradbeno dovoljenje je Občina Moravče tako pridobila šele konec leta 2018, pravnomočno dovoljenje za gradnjo pa februarja 2019. V vmesnem času so se na Občini Moravče odločili, da ne bodo investitor, temveč bi projektno dokumentacijo skupaj z gradbenim dovoljenjem prodali nam kot koncesionarju, istočasno pa bi se za namene izvedbe gradnje ustanovila stavbna pravice v korist naše družbe na zemljišču v lasti Občine Moravče.

Po pogovoru z novim županom in občinsko upravo smo v začetku 2019 pristali na njihov predlog, da kot investitor prevzamemo projekt gradnje, saj smo želeli, da zgodbo z dolgo zgodovino končno pripeljemo do konca. Začeli smo s pregledom projektne dokumentacije, pripravo popisov gradbenih materialov in opreme ter razpisov za izvajalce.

Istočasno smo takoj začeli s pridobivanjem ponudb ugodnih bančnih kreditov ter zunanjih vlagateljev. Vse to smo delali z zavedanjem, da mora novi projekt predstavljati nadgradnjo ostalima dvema, da mora biti ekonomsko uspešen in racionalen. Do poletja smo tako pripravili vse potrebno, da bi lahko do jeseni 2019 dokončali razpis in izbrali najugodnejšega izvajalca.

Za razliko od aktualnih koncesionarskih projektov, ki se vsi po vrsti spopadajo z birokratskimi težavami in pri katerih prihaja do enoletne zamude, je bil zdaj projekt Moravče popolnoma »čist«. Imeli smo izkazan interes dveh slovenskih bank, ki sta bili z nami že na prejšnjih dveh projektih, narejen je bil projekt modernega doma, izdano veljavno gradbeno dovoljenje (ki se je glasilo še na Občino Moravče kot investitorja), izražena je bila željo lokalne skupnosti, da se končno tako željeni dom začne graditi.

Vsi vsebinski pogoji za začetek gradnje doma so bili torej na strani koncesionarja izpolnjeni, vendar pa je bilo za uspešno in zanesljivo nadaljevanje projekta potrebno še dvoje (na kar pa koncesionar ne more vplivati):

a) Občina Moravče bi morala družbi Comett domovi d.o.o. podeliti stavbno pravico na zemljiščih, na katerih je bila predvidena gradnja doma. S tem bi družba Comett domovi d.o.o. pridobila t.i. pravico graditi, s čimer bi bili izpolnjeni pogoji za prenos pravnomočnega gradbenega dovoljenja iz Občine Moravče na novega investitorja Comett domovi d.o.o. Občina Moravče se je po prvih pogovorih z novim občinskim vodstvom strinjala, da bo omogočila takojšen prenos stavbne pravice na Comett domovi d.o.o. kot koncesionarja.

b) Podaljšanje začetka opravljanja dejavnosti institucionalnega varstva starejših, ki jo mora odobriti MDDSZ.

Žal so bili apetiti sedanje občinske uprave preveliki, poznavanje problematike tovrstnih partnerstev pa premajhno.

Pogodbo o stavbni pravici, kot je že bila podpisana leta 2008 in kot je običajna v vseh primerih tovrstnega partnerstva, so zavrnili in zahtevali, da Comett domovi d.o.o. plačajo vse stroške, ki naj bi vse od leta 2007 nastali s projektom doma starejših, sprva skupaj več kot 1 mio €.

V to so vključili tudi stroške odstopa stavbne pravice in komunalne opremljenosti, za kar je sicer po pogodbi o stavbni pravici zadolžena Občina Moravče. Dodatni pokazatelj nestrokovnega pristopa je bil tudi izračun nadomestila za stavno pravico, kjer so zahtevali letno plačilo v višini skoraj 100.000 €, kar bi že v dveh letih koncesijske pogodbe doseglo vrednost zemljišča.

Občinski upravi smo na sestankih predstavili tudi oba potencialna tuja partnerja (z enim od njih smo konec leta 2019 tudi podpisali partnerski dogovor), ki sta vsak posebej zagotovila, da imata sredstva za gradnjo zagotovljena in da je njihov interes začeti z gradnjo takoj po pridobitvi soglasja za podaljšanje koncesije.

Ne drži torej trditev občinskega vodstva, da koncesionar ni imel zagotovljenih sredstev za gradnjo. Ravno nasprotno, županu smo ponudili tudi to, da bi odkupili občinsko zemljišče, namenjeno za gradnjo doma, kar pa sta župan in direktor uprave zavrnila.

Bližje jima je bila utopična ideja o dveh objektih skupne kapacitete 300 postelj.
Sprememba investitorja v gradnjo doma na željo Občine Moravče je bil prav gotovo objektivni razlog za podaljšanje začetka opravljanja dejavnosti institucionalnega varstva starejših. Koncesionar Comett domovi ni imel nikakršne možnosti vplivati na to, kdaj in na kakšen način se bo Občina Moravče lotila izgradnje objekta (doma za starejše), v katerem bo lahko opravljal koncesionirano dejavnost.

Do zamika izgradnje objekta in do spremembe investitorja v dom je torej prišlo iz razlogov, ki niso na strani koncesionarja, zato so za podaljšanje začetka opravljanja dejavnosti institucionalnega varstva starejših na lokaciji Moravče do 31.12.2021 zagotovo obstajali objektivni razlogi.

Vse te argumente smo navedli tudi v več dopisih in naši vlogi za podaljšanje koncesije, kjer smo v prilogah predložili tudi izjavo banke o pripravljenosti finančnega sodelovanja, izjavo našega partnerja o potrditvi nadaljevanja investicije in zagotovila o bančni garanciji za pravočasno končanje investicije.

Prve dni junija 2019 smo na Občino poslali naš predlog stavbne pravice, vendar do julija nismo prejeli nobenega odgovora, smo pa dobili informacijo, da je podaljšanje koncesije vprašljivo, ker Občina Moravče kljub obljubam ni pripravljena podeliti stavbne pravice Comett domovom d.o.o. kot koncesionarju, oziroma, da občinsko vodstvo odkrito zahteva, da se Comett domovom d.o.o. ne podaljša koncesija.

Verodostojnost informacije in neverodostojnost uradnih izjav občinskega vodstva je potrdilo tudi srečanje na MDDSZ, kamor je občinsko vodstvo samoiniciativno pripeljalo svojega potencialnega investitorja (kljub temu, da smo tako županu kot predstavnikom MDDSZ predložili jasna zagotovila o dogovorjenem financiranju projekta) in kjer je direktor občinske uprave odločno zahteval, da nam MDDSZ ne podaljša koncesije.

Deklarativno izražena podpora župana projektu Dom starejših Moravče je tako dobila svoj neslavni konec, prejeli smo negativno odločbo v zvezi z našo vlogo za podaljšanje roka za začetek izvajanja dejavnosti institucionalnega varstva starejših na lokaciji Moravče.

S spoštovanjem,
Matjaž Čampa