Župan Občine Logatec je sklical 23. seja Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 21. junija 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje).

Na dnevnem redu seje je 11. točk. V uredništvu portala smo vzeli v precep 7. točko dnevnega reda, ki se glasi: Obravnava Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2017.

V gradivu za to točko tudi piše, da je Občinski svet Občine Logatec ustanovil Varnostni sosvet Občine Logatec, ki ga sestavljajo stalni in nestalni člani.

Stalni člani varnostnega sosveta so:
– župan Občine Logatec,
– komandirka policijske postaje Logatec,
– predstavnik Občinskega redarstva Občine Logatec,
– predstavnik Občinske inšpekcije Občine Logatec,
– predstavnik Občinskega sveta Občine Logatec,
– predstavnik štaba civilne zaščite,
– predstavnik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Med stalne člane so povabljeni tudi:
– ravnatelje vzgojno varstvenih zavodov, ki delujejo v občini Logatec,
– direktorja Centra za socialno delo Logatec,
– direktorja Zdravstvenega doma Logatec,
– predstavnika Območne obrtno – podjetniške zbornice Logatec.

Nestalni člani pa so lahko predstavniki društev in organizacij, katerih dejavnost je pomoč otrokom in mladostnikom, predstavniki krajevnih skupnosti, predstavniki mladinskih organizacij, gasilskih in drugih društev in organizacij, ki s svojim delom lahko pripomorejo k delu Sosveta.

Člani Sosveta aktivno sodelujejo, dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov, izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli, delujejo v korist splošne varnosti in ne zlorabljajo članstva v svojo korist ali korist organa oziroma institucije, ki jo zastopajo.

V letu 2017 se je Varnostni sosvet sestal le enkrat, kjer je bila poleg letnega poročila Policijske postaje Logatec za leto 2016 obravnavana tudi aktualna problematika v zvezi s socialno integracijo mladostnikov iz različnih etničnih skupin. Varnostni sosvet je bil prisoten tudi v medijih, kjer je občane obveščal o aktualnih temah s področja osebne in splošne varnosti, varnostno zanimivih dogodkih, nasvetih za samozaščito ter aktualnih varnostnih tveganjih.

Čeprav je zagotavljanje splošne varnosti predvsem naloga Policije, je bila s strani Občine Logatec izoblikovana pobuda za ustanovitev Varnostnega sosveta, ki še dodatno prispeva k večji varnostni občanov. Bistvo delovanja Varnostnega sosveta je predvsem v izmenjavi informacij med različnimi subjekti, ki vsak na svojem področju pripomore k preprečevanju odklonskih pojavov, in obveščanju občanov o vlogi posameznika na področju splošne in osebne varnosti. Informacije se ažurno izmenjavajo vsakodnevno, v primeru potreb glede na varnostne razmere, pa se skliče tudi seja Varnostnega sosveta.

V letu 2017 je bil glede na podatke Policije zopet zaznan trend upadanja kaznivih dejanj, kar vsekakor pomeni, da je stanje splošne varnosti po mnenju župana Občine Logatec Berta Menarda v občini zelo dobro in se konstantno izboljšuje.

https://podcrto.si/zakaj-se-drzava-ne-trudi-zmanjsati-kriminalitete-v-najbolj-nasilnih-delih-slovenije/

Pa je res? Se res konstanto izboljušuje? To iz gradiva za 7. točko seje ni niti najmanj razvidno. Zdi se, kot da v njihovem gradivu za 23. sejo Občinskega sveta nekaj bistvenega manjka.

O. L.