V Domžalah končno nova železniška postaja

Foto: Aleksander Truppel

V Domažah je bila v minulem tednu končno odprta prenovljena železniška postaja, ki se ponaša s prenovljeno peronsko in tirno infrastrukturo, z novim podhodom ter prenovljenim postajnim poslopjem.

Na železniški postaji Domžale je izvajalec začel s pripravljalnimi deli konec julija 2022, z gradbenimi deli v mesecu septembru 2022, dela pa zaključil konec julija 2023.

V sklopu projekta nadgradnje železniške postaje Domžale sta bila zgrajena nov bočni in otočni peron z nadstrešnicami. Uporabna dolžina peronov je 160 metrov. Peroni in dostopne poti so opremljeni z urbano opremo, kot so klopi in koši za odpadke ter informacijskimi oznakami in opremo, kamor sodijo talne oznake dostopov, krajevne in usmerjevalne table, piktogrami, informacijski panoji, napisne ploščice v brajevi pisavi, klančine za vodenje koles itd. Na otočnem in bočnem peronu sta vgrajena tudi SOS stebrička in peronske ure. Za vizualno obveščanje potnikov so postavljeni LED tirni prikazovalniki in dva osrednja LCD prikazovalnika z informacijami o odhodih vlakov. Za večjo varnost na peronski infrastrukturi in na območju železniške postaje je vzpostavljen video nadzor ter izvedeno je tudi novo potniško ozvočenje in razsvetljava. Za zaščito potnikov pred vremenskimi vplivi so nameščeni nadstreški nad stopnišči podhoda, pri postajnem poslopju, bočnem peronu in avtobusnem obračališču. Nadstreški so narejeni tako, da omogočajo nemoten dostop potnikov do dvigala na posameznem peronu, ki zagotavlja neoviran dostop in uporabo železniške postaje. Del nadstreška na otočnem peronu je urejen kot zavetišče za čakajoče potnike. Na območju dostopnih poti je postavljena kovinska ograja, na zahodni strani postaje pa po celotni dolžini poteka panelna ograja, ki preprečuje prehod potnikov čez tire.

Dostop do novega otočnega perona je zagotovljen z novim podhodom, ki ima vhode tako z zahodne, kot vzhodne strani postaje ter izstop na otočni peron. Na vseh treh dostopih so zgrajena stopnišča ter dvigala, ki omogočajo hkratni prevoz 15 osebam. Z novim podhodom sta povezani tudi Kolodvorska in Roška ulica. Gradnja 31,37 metra dolgega in 5,2 metra širokega podhoda je potekala fazno in je trajala 6 mesecev. Zaradi čim krajših ovir v železniškem prometu je bilo v oktobru 2022 zgrajeno glavno stopnišče na strani postajnega poslopja na območju prejšnje intervencijske poti. V času zapore tirov št. 1 in 3 v obdobju med januarjem in marcem 2023 je bil zgrajen del armiranobetonskega okvirja podhoda z dvema dvigalnima jaškoma. Hkrati so potekala tudi dela na spodnjem in zgornjem ustroju ter izvedba odvodnjavanja na območju novega tira št. 1 in 3. Od marca do maja 2023 je sledila preusmeritev prometa na novozgrajene tire, vzpostavitev zapore tira št. 2 ter gradnja stopnišča na otočni peron in stopnišča na Roško cesto. Izvedena so bila tudi dela na spodnjem in zgornjem ustroju ter odvodnjavanju na območju tira št. 2.

Novo podobo ima tudi postajno poslopje, kjer so bile prenovljene čakalnica, blagajna, tehnični prostori in sanitarije. Novi sta tudi streha in fasada ter delno je zamenjano zunanje in notranje stavbno pohištvo. Izveden je bil priklop in novo ogrevanje objekta na zemeljski plin, ki je bil do zamenjave načina ogrevanja eden večjih porabnikov električne energije.

Čakalnica je zaradi razširitve tehničnih prostorov prestavljena pod obstoječ nadstrešek, ki je v celoti zastekljen. Vgrajena so nova avtomatska, drsna vrata na zahodni strani čakalnice, s čimer se ustvari povezava s parkirišča s čakalnico in sanitarijami do peronov železniške postaje preko novega podhoda. Postajno poslopje sodi med objekte, ki zagotavlja neoviran dostop, vstop in uporabo objekta.

Prenovljena je bila tirna infrastruktura, kjer je bilo nadgrajenih 1360 metrov tirov, 5 kretnic, in urejen nivojski prehod tik pred postajo Domžale. Prav tako so bile nameščene nove signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.

Foto: Aleksander Truppel

Za lažji dostop do železniške postaje je urejeno parkirišče z 21 parkirnimi mesti za avtomobile, 2 za motorje ter 4 parkirna mesta so namenjena za gibalno ovirane osebe. Na parkirišču so tudi trije prehodi za pešce, ki so zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti ter zaradi neoviranega dostopa za invalide dvignjeni na raven pločnikov z napravami za umirjanje prometa. Na severni strani parkirišča je urejeno avtobusno obračališče s postajališčem ter nadstreškom, ki omogoča ustavljanje in obračanje avtobusov. Preurejeni so cestni priključki iz uvozov v garaže. Urejena je ustrezna prometna vertikalna in horizontalna signalizacija, ki omogoča krožni enosmeren promet tako preko obračališča kot tudi preko parkirišča in mimo garaž sosednjega stanovanjskega kompleksa.

Vrednost vseh podpisanih pogodb znaša 18,11 milijona evrov, od tega je 11,67 milijona evrov prispevala Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.