V Domžalah so se lotili v zadnjem času, kar treh pomembnih investicijskih in renovacijskih projektov. Prvi projekt je bil prenova kuhinje in jedilnice na Osnovni šoli Rodica, saj so se pojavile potrebe po večji kapaciteti in nujno potrebna je bila tudi ureditev prezračevanja in svetlobe. Drugi projekt je pričetek del  na vodovodu in kanalizaciji na Ljubljanski cesti, saj je vodovod, ki poteka po tej cesti, je zelo pomemben za oskrbo z vodo na območju celotnih Domžal. Tretji projekt pa je bila gradnja novega pločnika v Dragomlju, predvsem zaradi izboljšanja prometne varnosti.

Prenova kuhinje in jedilnice na Osnovni šoli Rodica

S povečanjem kapacitet učilniških prostorov se je pojavila potreba po povečanju zmogljivosti jedilnice in tudi prostorov kuhinje. Trenutni prostori jedilnice ne zagotavljajo zadostnega številka sedežev, prav tako ni ustrezno prezračevanje in osvetlitev. Želeli bi čim več naravne svetlobe in prav to bodo poskušali doseči z visokimi pasovnimi okni.

Jedilnica se bo razširila v predvideni enoetažni delno vkopani prizidek v severozahodnem delu šole (predvidoma okoli 140m²). K jedilnici se bo prizidala tudi kuhinja v bruto površini 239m² (kuhinja bo večja za 60m²). Obstoječa kuhinja se bo odstranila, uredil se bo tudi nov plinski priključek.

Pričetek del na Ljubljanski cesti

Od dne 7. julija 2020 so pričeli z deli na vodovodu in kanalizaciji na delu Ljubljanske ceste v Domžalah, od križišča s Slamnikarsko do Rojske ceste. V času del bo popolna zapora ceste, naprošajo za potrpežljivost krajanov.
Občina je v zadnjih letih dela na področju obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, saj je zaradi dotrajanosti cevovodov za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo to nujno.
Vodovod, ki poteka po tej cesti, je zelo pomemben za oskrbo z vodo na območju celotnih Domžal in ravno zaradi tega je obnova tega dela cevovoda ključnega pomena.

Nov pločnik v Dragomlju

Za izboljšanje prometne varnosti na Občini Domžale vodimo investicijo izgradnje novega pločnika za pešce na desni strani regionalne ceste R3-644, odsek 1357 Šentjakob – Domžale v naselju Dragomelj, v dolžini 630 m. Prav tako so poskrbeli tudi za primerno cestno javno razsvetljavo na tem odseku pločnika in v sklopu investicijskih vzdrževalnih del  pred izgradnjo pločnika zamenjali dotrajane oz. neustrezne vodovodne cevi.

Bravo občina Domžale!