V četrtek, 15. junija 2017, bo ob 16. uri v sejni dvorani Občine Domžale 21. seja Občinskega sveta Občine Domžale. Župan Toni Dragar predlaga za sejo 8. točk dnevnega reda. Prve tri točke, in sicer Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017, Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 in Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda „Vrtec Domžale” bodo obravnavane po skrajšanem postopku. Dobro bi bilo vedeti, zakaj gre pri teh treh točkah za manj za manj zahtevne spremembe in dopolnitve oz. dopolnitve odlokov. Za prvo točko je namreč v gradivu za sejo navedeno, da gre za „uskladitev prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov glede na spremembo v zakonodaji in načrtovane dolgoročnejše investicije iz leta 2017, ki se bodo izvajale tudi v letu 2018”. Gradivo za vse točke z obrazložitvami je na spletni strani.

B.O.