SUBVENCIJE NAJEMNIN ZA OBČANE MEDVOD

V celotni osrednjeslovenski regiji je povpraševanje po stanovanjih večje od ponudbe, zato se najemniki soočajo z velikimi stiskami ob iskanju primernega bivališča in visokimi tržnimi najemninami. Tudi v Medvodah situacija ni nič boljša, saj je večina stanovanj lastniških, le malo pa jih lastniki oddajajo na trgu. Še posebej mladi in mlade družine si težko privoščijo plačevanje visokih najemnin.

Občina Medvode je lastnica 15 stanovanj, ki jih kot neprofitna oddaja občanom v najem. Neprofitna stanovanja dodelujemo prek javnega razpisa, zadnjega smo objavili lani jeseni. Trenutno imamo namreč prosta 3 stanovanja, ki jih bomo, upoštevajoč število članov gospodinjstva, površino stanovanja in uvrstitev na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, oddali v kratkem. V tem mescu smo zaključili javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in oblikovali prednostno listo upravičencev. Razpoložljiva neprofitna stanovanja bo Občina Medvode po tej prednostni listi postopoma dodeljevala v letih 2022, 2023 in 2024. Na prednostno listo se je uvrstilo 31 posameznikov oziroma družin.

Vsa stanovanja v lasti Občine so oddana na podlagi javnega razpisa, zato so najemne pogodbe ob upoštevanju zakonskih določb sklenjene za nedoločen čas. Pravico do prenosa najemnega razmerja v primeru smrti nosilca najemnega razmerja ima eden od uporabnikov, ki po pogodbi že uporablja stanovanje. V kolikor tega uporabnika ni, se stanovanje odda na novem javnem razpisu.

Upravičenci do neprofitne najemnine so najemniki, katerih gospodinjstvo v koledarskem letu pred razpisom ne presega zakonsko določenega odstotka od povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, kar v primeru 1 člana znaša 200 %, 2 članov 250 %, 3 članov 315 %. Dodatni pogoj je, da ne smejo biti lastniki ali najemniki že drugega stanovanja za katerega plačujejo neprofitno najemnino, biti morajo občani občine.

Subvencija pri plačevanju tržne najemnine

V primeru, ko prosilci za stanovanja na javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem niso uspešni, se lahko še vedno obrnejo na trg, kjer socialno ogroženim občanom pri plačevanju najemnine pomaga občina oziroma država. Obstaja namreč postopek, ki občanom pomaga pri plačevanju najemnine. Gre za subvencijo najemnine, ki jo vodi center za socialno delo, občina pa subvencije zalaga najemodajalcem, po preteku koledarskega leta pa finančna sredstva po novem dobi vrnjena od države. Tako smo v letu 2021 za 54 občanov krili za 84.851,93 EUR subvencioniranih tržnih ter neprofitnih najemnin.

Do subvencije najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju, ki skupaj z osebami, ki so navedene v najemni pogodbi izpolnjuje dohodkovni cenzus. Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine.

Do subvencije k plačilu tržne najemnine so upravičeni vlagatelji, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča. Niso pa upravičeni vlagatelji, ki so zavrnili zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje. Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom dni, je lahko upravičen vlagatelj, ki v trenutku vloge izpolnjuje pogoje v zadnjem objavljenem javnem razpisu. Upravičen je lahko najemnik ali član gospodinjstva, ki se je skupaj z najemnikom uvrstil na prednostno listo.

Za izračunani znesek subvencije najemodajalec stanovanja zniža najemnino najemniku, najemodajalcu pa ta znesek povrne pristojni občinski organ. Subvencija se dodeli za dobo enega leta, vendar najdlje do izteka najemne pogodbe.

Ker občina ne razpolaga z zadostnim stanovanjskim fondom je subvencija tržne najemnine edina pomoč, ki jo občina lahko ponudi iskalcem, ki si sami poiščejo stanovanje. Plačila tržne najemnine brez pomoči občine s subvencijo socialno ogroženi občani sami v veliko primerih ne bi bili zmožni pokrivati.

Za pomoč in dodatne informacije se občani lahko obrnete na lokalno pristojni Center za socialno delo.

Vir: Občina Medvode