Slovenska vlada v t. i. obdobju koronavirusa  s polno paro. Najnujnejši ukrepi v težkem boju z navečjim sovražnikom slovenske države po 2. svetovni vojni se vrstijo v teh dneh vsak dan.

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest:

 • Nova ureditev sofinanciranja plač delavcev na čakanju – vse prispevke v obdobju dveh mesecev bo v obe javni blagajni (zdravstveno in pokojninsko) prevzela država, vse pravice zavarovancev se ohranijo in ohranijo se prihodki obeh blagajn. Država dodatno financira 20% neta nadomestila zaposlenim.
 • Odpravi se ukrep, da mora biti na čakanju 30% vseh zaposlenih. Za vse, ki imajo na čakanju več kot 30% zaposlenih, pa država zagotovi 100% nadomestilo zaposlenim.
 • Nadomestila za vse bolniške odsotnosti od prvega dne naprej krije Zavod za zdravstveno zavarovanje in nič več delodajalec,
 • Sistem nagrajevanja zaposlenih preko plačil dodatkov za nevarno delo in dodatno delo – od 10 do 200% odstotkov osnovne plače
 • Višina prispevkov se bo določila na koncu leta glede na letošnje prihodke.
 • Odloži se plačilo akontacije dohodnine.

Socialni ukrepi:

 • Dodatek na pokojnine – solidarnostni dodatek za tiste, ki so najbolj ranljivi,
 • Tistih, ki so doma ostali zaradi otrok ali drugih razlogov (npr. nezmožnost prihoda na delo), se podeli enak status kot tistim na čakanju
 • Tisti, ki so izgubili službo v tem času, dobijo nadomestilo za brezposelnost od prvega dne naprej.
 • Javnih storitev, ki se ne izvajajo, se naj ne bi plačevalo (npr. vrtec).
 • Solidarnostni dodatek za vse, ki prejemajo pokojnino manj kot 700 €. Večina izplačila bo odvisna od pokojnine (300 € za tiste, ki prejemajo pokojnino do 700 €,

Izredna pomoč samozaposlenim:

 • prispevke se v tem času samozaposlenim odpiše in jih v tem času nakazuje država. Pomembno je, da jih država plačuje namesto njih – torej se hkrati polni zdravstvena in pokojninska blagajna.
 • Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo preko elektronske izjave, razglasili prizadetost zaradi krize –> Samozaposleni, ki ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno manjšem obsegu. Upravičeni bodo do mesečnega temeljnega dohodka, ki bo znašal 70% minimalne plače. Opozarjamo vas, da se morate sami prijaviti! Preverjalo se bo naknadno, da ne bo prišlo do zlorab.

Ukrepi za podjetja:

 • Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gosporastvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju tako za delodajalce kot delojemlace plačuje država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo. Matej Lahkovnik je na tem mestu rekel: “Tukaj se bo videla družbena odgovornost podjetij, ki lahko ta manevrski prostor izkoristijo za plačevanje nagrad delavcem, ki delajo v nevarnih razmerah.”

Za likvidnost podjetij:

 • Vzpostavi se garancijska shema (finančni top), ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država zagotovi dovolj sredstev za izvedbo preko poroštev. Matej Lahovnik je povedal, da bo to potekalo preko institucije, ki bo za to najbolj primerna.
 • Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek dejavnosti za sp.je.
 • Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazi za zamude pri izvajanju dobav in storitev javnemu sektorju.
 • Plačilni rok zasebnim podjetjem in zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni.
 • Del neizkoriščenih sredstev iz evropskega socialnega sklada se preusmerijo v podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem pri izdelavi cepila, zdravil in zaščitne opreme z namenom našega prispevka za obvladovanje korona virusa.

Zmanjšanje plač in sejnin:

 • Vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih odborov v gospodarskih družbah, ki so v neposredni ali posredni lasti države, se znižajo za 30%.
 • Znižajo se vse funkcionarske plače na državni ravni. Sodna veja je izvezeta, ker opravljajo nujne postopke zaradi zaščite temeljnih človekovih pravic iz ustave. Vendar so pozvani, da naj se 30% odrečejo sami.

Pomoč kmetom in ribičem:

 • Kmetom, obolelim za covidom-19, se za čas bolezni dodeli finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo v višini 80 % minimalne plače.
 • Kmetje, ki so zboleli za covidom-19, se prispevki odpišejo in štejejo za plačane.
 • Do odloga plačila prispevkov je upravičen kmet, ki je vključen v sistem socialnih zavarovanj. Plačilo bo potekalo v naslednjih dveh letih.
 • Plačilo dajatve za katastrski dohodek za leto 2020 se lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev zniža za polovico.
 • Nadomestilo za izpad prihodka za kmetijska gospodarstva.
 • Odkup kmetijskih izdelkov za pravne osebe in jih zavezati k večjemu odstotku ponudbe slovenskih izdelkov.
 • Želimo dvigniti obveznost nakupa slovenskih prehrambnih izdelkov za javne zavode (šole) vsaj na 50%.
 • (Delno) povračilo zaradi nakupa zaščitne opreme, nadomeščanja delovne sile in drugih nepredvidenih stroškov, ki so nastali zaradi epidemije.
 • Ribiči so upravičeni do nadomestila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40 % celotnega nadomestila. Gojiteljem školjk se zniža plačilo vodnega povračila v višini 40 % od celotne vrednosti.
 • Želimo večji delež predplačil za vse tiste, ki so uspešno kandidirali na razpisih (npr. razvoj slovenskega podeželja) – predlagamo 70% avans.

Javna naročila:

 • Mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju se povišajo na 40.000 € (prej 20.000€) za blago in storitve, na 80.000 € (prej 40.000 €) za gradnje.
 • Občinam se naloži samostojno izvajanje javnih naročil.

Napisala Ajda Vodlan – povzetek novinarske konference. Za morebitne napake in napačne interpretacije se opravičujem.

Vir: