V sejni sobi Občine Domžale je včeraj potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri se je s potrditvijo mandatov članov sveta in županje, konstituiral nov občinski svet.

Do nastopa funkcije nove županje, je sejo v skladu s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi, vodila najstarejša članica občinskega sveta, ga. Marija Doroteja Grmek. Po ugotovljeni začetni navzočnosti in na podlagi 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale je bil sprejet naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

 2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

 3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje

 4. Poročilo začasne mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta (Sklep o potrditvi mandatov članov in članic občinskega sveta bo predložila komisija na seji po pregledu poročila občinske volilne komisije)

 5. Poročilo začasne mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi županje

 6. Slovesna prisega županje

 7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

V novi sestavi občinskega sveta je bilo navzočih 30 svetnic in svetnikov.

 1. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

Sledilo je poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Na volitvah, ki so potekale 20. novembra 2022, je imelo pravico voliti župana Občine Domžale 29.274 volivcev. Glasovanja za izvolitev župana Občine Domžale se je udeležilo 13.141 volivcev oz. 44,89% volivcev, ki so imeli pravico voliti. Za izvolitev župana Občine Domžale je bilo oddanih 13.140 glasovnic. Od teh je bilo veljavnih 13.018 in neveljavnih 122 glasovnic.

Na rednih lokalnih volitvah za župana Občine Domžale je večino glasov prejela mag. Renata Kosec, in sicer 7.245 glasov (oz. 55,65% vseh oddanih veljavnih glasov). Na lokalnih volitvah za župana Občine Domžale je izvoljena MAG. RENATA KOSEC, ROJ. 7.9.1978, DOMŽALE, ULICA MATIJE TOMCA 2.

Na volitvah, ki so potekale 20. novembra 2022, je imelo pravico voliti člane Občinskega sveta Občine Domžale 29.274 volivcev (volivci po volilnem imeniku). Glasovanja za izvolitev 31 članov Občinskega sveta Občine Domžale se je udeležilo 13.141 volivcev, oz. 44,89% volivcev, ki so imeli pravico voliti (volilna udeležba). Za izvolitev 31 članov Občinskega sveta Občine Domžale je bilo oddanih 13.139 glasovnic. Veljavnih je bilo 12.995 glasovnic, neveljavnih pa 144 glasovnic.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je število oddanih preferenčnih glasov kandidatu na listi pod številko 6 — SOCIALNI DEMOKRATI vplivalo na razdelitev mandata. Pri ostalih listah število oddanih preferenčnih glasov ni vplivalo na razdelitev mandatov.

Predsednica Občinske volilne komisije mag. Urška Ilić Vidergar se je zahvalila občinski upravi za pomoč pri pripravi volitev in svetnicam ter svetnikom zaželela uspešno delo.

 1. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje

Občinske svetnice in svetniki so na seji glasovali o sestavi začasne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje. Za predsednico komisije so imenovali Marjeto Rode (LRK), za člana komisije pa Roberta Hrovata (SDS) in Matejo Aleksandro Kegel (Gibanje svoboda).

 1. Poročilo začasne mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta (Sklep o potrditvi mandatov članov in članic občinskega sveta bo predložila komisija na seji po pregledu poročila občinske volilne komisije)

Predsednica začasne mandatne komisije Marjeta Rode, je podala sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta.

 1. Poročilo začasne mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi županje

Prav tako je mandatna komisija ugotovila, da je bila na volitvah izbrana mag. Renata Kosec.

 1. Slovesna prisega županje

Novo izvoljena županja Občine Domžale, mag. Renata Kosec je slovesno prisegla z besedami: »Izjavljam, da sprejemam funkcijo županje Občine Domžale. Izjavljam, da bom ravnala po Ustavi, zakonih in Statutu Občine Domžale in, da bom svojo dolžnost opravljala vestno in odgovorno. Svoje moči bom usmerjala v napredek in razvoj občine ter skrbela za blagostanje občanov. V skladu s 4. odstavkom 34. člena Statuta Občine Domžale, obveščam Občinski svet Občine Domžale, da bom funkcijo županje Občine Domžale opravljala poklicno.«

S tem mag. Renati Kosec preneha mandat svetnice Občinskega sveta Občine Domžale iz razloga nezdružljivosti funkcije županje s funkcijo svetnice.

 1. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Nazadnje so občinske svetnice in svetniki imenovali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Za predsednico komisije so imenovali Damjano Korošec (LRK), kot člani komisije pa so bili potrjeni Borut Ernestl (LRK), Klavdija Gregorin Štiftar (LRK), Matej Primožič (LRK) in Robert Hrovat (SDS).

Spletno uredništvo
Vir: Občina Domžale, Foto: Vido Repanšek