Ljudje, ki izpolnijo pogoje za starostno ali predčasno pokojnino se velikokrat vprašajo, kdaj je za njih najbolje oditi v pokoj. Zaradi tega je pomembno, da pri svoji odločitvi upoštevajo vse elemente, ki lahko vplivajo tako na možnost uveljavitve (zaostrovanje pogojev v prehodnem obdobju) kot na samo višino pokojnine oziroma drugih prejemkov.

Na vašo odločitev o uveljavitvi pravice do pokojnine v letošnjem koledarskem letu lahko vplivajo: višina osnov, od katerih se plačujejo prispevki, višina valorizacijskih količnikov, dolžina dopolnjene pokojninske dobe in njena kvaliteta ter višina odmernega odstotka, višina zmanjšanja pri predčasni pokojnini, višina uskladitve pokojnin v letošnjem letu, višina odpravnine ob upokojitvi – javni sektor.

Pokojninska osnova

Pokojninska osnova se odmeri na podlagi mesečnih povprečij osnov zavarovanca za posamezno leto zavarovanja, iz najugodnejših 24 let od 1. januarja 1970 naprej.

Osnova se zmanjša za povprečno stopnjo davka in prispevkov, ki se plačujejo v Republiki Sloveniji.

Ob tem naj opozorimo, da se je v letošnjem letu osnova za izračun iz 18 najugodnejših let dvignila na 24 let. K pokojninski osnovi se izračuna tudi valorizacijski količnik. Glede na napovedi rasti povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, ki naj bi bile v letu 2018 višje za tri odstotke, bo za toliko višji tudi valorizacijski količnik. Tako, da bi se v primeru upokojitve v letu 2019 ta valorizacija štela v odmero pokojnine.

Če se boste odločili za upokojitev v tem letu, se ta valorizacijski količnik ne bo štel v vašo odmero pokojnine, ampak bo upoštevan valorizacijski količnik, ki je določen za leto 2017.

Bo pa odmera pokojnine v tem primeru izračunana po letošnji uskladitvi pokojnin, ki se je zgodila dvakrat.

In sicer prva redna uskladitev za 2,2 odstotka in druga izredna za 1,1 odstotka. Za vse, ki so letos izpolnili pogoje za starostno pokojnino, lahko na njihovo odločitev za odlog uveljavitve pravice do starostne pokojnine vpliva tudi ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa. V tem primeru se vsako nadaljnje leto pokojninske dobe brez dokupa, dopolnjene v obveznem zavarovanju, vendar ne več kot tri leta zavarovanja, vrednoti v višini štirih odstotkov.

Predčasna upokojitev

Pri predčasni upokojitvi je potrebno povedati, da se z odlogom uveljavljanja te pravice pri zavarovancih znižuje odstotek zmanjšanja pokojnine glede na manjkajoče mesece starosti do starosti 65 let.

Pri zavarovankah se v letu 2018 zmanjšanje pokojnine izračunava vsak mesec manjkajoče starosti od 59 let in 8 mesecev do starosti 64 let; starostni pogoj za predčasno upokojitev se bo tako zvišal na 60 let, zato se bodo manjkajoči meseci računali največ od te starosti do starosti 64 let in 6 mesecev.

M. I.