V sredini meseca decembra 2017 je močan veter povzročil veliko škode v gozdovih. Podrtega in polomljenega je veliko drevja, ki so ga nekateri lastniki že začeli spravljati iz gozdov, večina lastnikov pa to opravilo še čaka.
Foto: Jože Pojbič/Delo
Glede na dejstvo, da smo v zvezi z izvedbo teh del v naši službi že prejeli večje število obvestil o spolzkih voziščih javnih cest zaradi vnosa blata in zemlje, ki je posledica spravila lesa s traktorji ali nakladanja lesa in njegovega prevoza s tovornimi vozili, ki les nakladajo tudi neposredno na voziščih javnih cest, o poškodovanju cestnih bankin vzdolž javnih cest, ki zaradi tega ne odvajajo več meteorne vode vzdolž ceste, ampak se ta razliva po cestah, pa tudi o sečnji, ki se izvaja neposredno ob cesti in brez ustreznega zavarovanja del s predpisano prometno signalizacijo, opozarjamo vse lastnike gozdov, da 27. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15; v nadaljevanju ZCes-1) določa, da je za podiranje dreves, spravilo lesa in opravljanje vseh drugih del na zemljiščih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
Visoke globe
Posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se za prekršek lahko kaznuje z globo 2.000 evrov, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost pa se lahko se prekršek kaznuje z globo 6.000 evrov, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 evrov.
Pridobite soglasja upravljalca ceste
Vse, ki vas čaka sanacija nastale škode v gozdu, zato pozivamo, da pred začetkom izvajanja sečnje ali začasnega skladiščenja lesa ob cesti in njegovega transporta, pri pristojni službi občine z vlogo zaprosijo za pridobitev soglasja upravljavca ceste iz 27. člena ZCes-1. V primeru oddaje teh del usposobljenim podjetjem za sečnjo in spravilo lesa lahko lastniki gozdov za pridobitev navedenega soglasja pooblastijo tudi izvajalce del.
Skupna občinska uprava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče