Od četrtkove seje Sodnega sveta čakamo odgovore sprejetih sklepov in smo jih končno dočakali. Danes je Sodni svet končno po četrtkovi seji objavil pisno stališče četrtkove seje.

V četrtek se je že tretjič sestal sodni svet in razpravljal o izobrazbi Branka Masleše in  Jasminki Jaši Trklja. Sklepi, ki so jih sprejeli, te milo rečeno presenetijo.

Sodni svet se je od problema v povezavi z Maslešo distanciral z obrazložitvijo, da nimajo pristojnosti preverjati pravnomočno zaključenih primerov! Ne glede na to pa pričakuje od Masleše, da bo njim in javnosti predočil vsa dokazila, da tako opere svoje ime in ime sodniškega ceha.

Njihovo stališče objavljamo v celoti:

Obvestilo o sprejetih stališčih na 11. seji 20. 1. 2022:

I.
V zvezi z medijskimi objavami glede veljavnosti potrdila o opravljeni diplomi in pravne veljavnosti potrdila o opravljanem pravosodnem izpitu vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše je Sodni svet sprejel naslednje
S T A L I Š Č E :

Skladno s predpisi s področja izvolitev sodnikov in imenovanj na sodniška mesta Sodni svet ni pristojen preverjati izpolnjevanja formalnih pogojev kandidatov za sodniško mesto, ko gre za izbirne postopke, ki so pravnomočno že zaključeni. V teh okvirih Sodni svet tudi ni pristojen presojati verodostojnosti in pristnosti listine, ki naj bi dokazovala doseženo stopnjo izobrazbe (potrdila o diplomiranju), niti pravne veljavnosti potrdila o pravosodnem izpitu, ki ju je ob svoji kandidaturi na sodniško mesto predložil Branko Masleša kot kandidat za sodnika.

Ne glede na to pa Sodni svet na podlagi 2. člena Zakona o sodnem svetu (ZSSve) v okviru skrbi za zagotavljanje javnega ugleda sodstva ter z namenom zaščite in krepitve zaupanja v sodno vejo oblasti, pričakuje od vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše, da Sodnemu svetu in javnosti celovito pojasni nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, ki se pojavljajo v medijih, saj prihaja zaradi nadaljevanja nejasnosti v tej zvezi do krnitve ugleda sodnika in sodstva v javnosti.

Pri razpravi in sprejemu stališča sta bila izločena dr. Erik Kerševan in mag. Emil Zakonjšek.

II.
V zvezi z medijskimi objavami glede veljavnosti pravosodnega izpita Jasminke Jaše Trklja je Sodni svet sprejel naslednje
S T A L I Š Č E :

Skladno s predpisi s področja izvolitev sodnikov in imenovanj na sodniška mesta Sodni svet ni pristojen ponovno preverjati izpolnjevanja formalnih pogojev kandidatov za sodniško mesto, ko gre za izbirne postopke, ki so pravnomočno že zaključeni. V teh okvirih Sodni svet tudi ni pristojen ponovno presojati pravne veljavnosti potrdila o pravosodnem izpitu, ki ga je ob svoji kandidaturi na sodniško mesto predložila kot kandidatka za sodnico Jasminka Jaša Trklja.

Pri razpravi in sprejemu stališča je bil izločen dr. Erik Kerševan. Mag. Emil Zakonjšek je podal dodatno obrazložitev glasu, ki je razvidna iz zapisnika, objavljenega na spletni strani Sodnega sveta.

III.
Glede napada na sodnika Gorazda Tivadarja z dne 18. 1. 2022 je Sodni svet sprejel naslednje
S T A L I Š Č E :

Sodni svet najostreje obsoja napad znanega storilca na sodnika na Okrajnem sodišču v Ljutomeru, Gorazda Tivadarja, z uničenjem vetrobranskih stekel na njegovem vozilu ob odhodu s sodišča 18.1. 2022. Nezadovoljstvo z odločitvami sodišč se v demokratični družbi zagotavlja in uveljavlja v okviru predpisanih pravnih sredstev in sodnih postopkov, nikakor pa ne z nasiljem in izražanjem agresije nad sodnikom.

Predmetno zavržno ravnanje terja takojšnje ukrepanje pristojnih institucij, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti zlasti preprečevanju takšnih in podobnih ravnanj, tako da bo celovito poskrbljeno za varnost sodnikov kot predstavnikov sodne veje oblasti, ki skrbijo za zagotavljanje vladavine prava v državi.

Ob tem Sodni svet opozarja, da so sodišča skladno z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD1) dolžna pisno oceniti tveganja, katerim so sodniki in sodno osebje izpostavljeni ter nato po potrebi revidirati izjavo o varnosti z oceno tveganja. Poleg preučitve zmanjšanja možnosti fizičnih napadov na sodnike Sodni svet izpostavlja tudi dalj časa trajajočo izpostavljenost biološkim dejavnikom in povečano možnost okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 ter potrebnost revizije izjav o varnosti z oceno tveganja tudi v tej zvezi.

Dodatna pojasnila predsednika Sodnega sveta v zvezi z medijskim poročanjem o dogajanju na 11. seji Sodnega sveta in po njej:

11. seja Sodnega sveta 20. 1. 2022 je zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v zvezi s
povečanjem potrjenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 potekala videokonferenčno. Navedba v nekaterih medijih, da so člani Sodnega sveta po končani seji stavbo zapustili skozi zadnja vrata, ne drži, saj seja sploh ni potekala v prostorih Sodnega sveta na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani. Glede potrditve zapisnika in besedila sprejetih stališč na 11. seji, ki se je zaključila v poznih večernih urah, je skladno s 27. členom Poslovnika Sodnega sveta potekala dopisna seja od petka 21. 1. 2022 zjutraj do ponedeljka 24. 1. 2022 zjutraj, ko je še zadnji izmed članov potrdil zapisnik.

O sprejetih stališčih je bila javnost obveščena takoj po zaključku dopisne seje.
Predsednik Sodnega sveta
Vladimir Horvat

Glede na to, da bi Branko Masleša to lahko storil že preden je ta primer zabredel tako globoko, resnično dvomimo, da bo sedaj storil kaj drugače. A smo odprti za presenečenja.