S sprejemom Stanovanjskega zakona na vladi so doprinesli k uresničevanju naslednjih bistvenih strateških ciljev, ki so hkrati tudi koalicijske zaveze:

* decentralizacijo, skladen regionalni razvoj,
* prenovo stanovanjske politike; povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah; vzpostavitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj in dvig namenskih proračunskih sredstev,

V Sloveniji nujno potrebujemo celovito ureditev stanovanjske problematike.

✓ Več javnih najemnih stanovanj

✓ Vzdržna stanovanjska politika

✓ Pravična neprofitna najemnina

✓ Več sredstev za stanovanjske sklade

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona, ki vključujejo ključne rešitve za vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj.

Današnji viri financiranja stanovanjskim skladom ne omogočajo niti ohranitve obstoječega števila stanovanj.

S spremembami in dopolnitvami Stanovanjskega zakona vzpostavljamo primerne pogoje za gradnjo in vzdrževanje 🏠, vendar ne v breme socialno ogroženih najemnikov.

V SI je veliko praznih stanovanj, ki jih lastniki iz različnih razlogov ne želijo oddajati na trgu.

Sprememba stanovanjskega zakona vzpostavlja javno najemniško službo, ki bo imela vlogo sposrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj.

Lastnike bo razbremenila tveganj in jim zagotovila dolgoročno prejemanje rednih dohodkov. Tako se bodo za oddajo lahko odločili tudi tisti, ki imajo sedaj do tega zadržke

Spremembe stanovanjskega zakona državi in občinam omogočajo potrebna sredstva za izvajanje stanovanjske politike.

Tako pri investitorjih spodbujamo interes za gradnjo novih stanovanj, mlade družine in čakajoči prosilci pa bodo lažje in hitreje prišli do primernega doma.

⚠    V Sloveniji se soočamo z občutnim primanjkljajem najemnih stanovanj.

👨  To je še posebej problem za mlade, starejše in socialno ogrožene skupine.

✓ Sprememba stanovanjskega zakona zato omogoča izgradnjo primernega števila dostopnih javnih najemnih stanovanj.

S spremembami in dopolnitvami Stanovanjskega zakona h krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj

V Sloveniji se trenutno soočamo z oteženim dostopom do primernih stanovanj ter velikim primanjkljajem javnih najemnih stanovanj. SZ-1E bo pripomogel h krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj. Temeljne novosti, ki bodo zaustavile krčenje števila javnih najemnih stanovanj in omogočile pridobivanje novih, so vzpostavitev javne najemniške službe, omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov, uskladitev višine neprofitne najemnine ter prilagoditev sistema subvencioniranja, ki bo zaščitil socialno ogrožena gospodinjstva.

Bistvene spremembe in dopolnitve predloga zakona so:

–        uskladitev neprofitne najemnine – uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 eura na novo vrednost 3,50 eura, postopno v 3-letnem obdobju,

–        prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine,

–        izvajanje javnega najema stanovanj,

–        obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej,

–        znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje,

–        skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe,

–        omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov,

–        predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji,

Predlagani Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona izhaja iz številnih ugotovitev, ocen, predlogov in mnenj, povezanih z izvajanjem določb obstoječega stanovanjskega zakona. Predlagane rešitve temeljijo na pobudah stroke in zainteresirane javnosti, podlago imajo v akcijskem načrtu Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025, hkrati pa sledijo zavezam Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020 – 2022.

V dosedanjem izvajanju stanovanjskega zakona, ki je bil sprejet leta 2003 ter spremenjen in dopolnjen v letih 2008, 2011, 2017 in 2019, so se sčasoma pokazale potrebe po nadgradnji in dopolnitvi obstoječih rešitev zakona, zlasti na področju upravljanja (soglasja, pooblastila upravnikov, upravljanje s skupnimi deli), najemnih razmerij (uskladitev neprofitne najemnine) in instrumentov stanovanjske politike (javni najem stanovanj, zadolževanje stanovanjskih skladov).
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

Več si lahko pogledate v nagovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka o Stanovanjskem zakonu: https://we.tl/t-WOmnVEllld