RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJE OBČINE GROSUPLJE ZA TO ŠOLSKO LETO

Dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Grosuplje, ki imajo status rednega dijaka oz. študenta in so vključeni v javno veljavni izobraževalni program, obveščamo, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za pridobitev štipendije Občine Grosuplje 2022/2023.

 

V letošnjem letu bo v skladu z določili Odloka o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje predvidoma dodeljenih 150 štipendij, in sicer praviloma:
• 75 štipendij za dijake srednjih šol (50 štipendij za poklicne, srednje strokovne in tehniške šole in 25 štipendij za gimnazije) in
• 75 štipendij za študente dodiplomskega in podiplomskega študija – prve in druge stopnje (50 štipendij za naravoslovne in tehnične in 25 štipendij za družboslovne in humanistične fakultete).

Dodatne informacije lahko dobite pri Klavdiji Mehle, mag. upr. ved, ki je tudi skrbnica razpisa (01 7888 788/051 206 403) oz. [email protected].

Dokumentacijo za razpis lahko najdete na povezavi Občina Grosuplje

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Grosuplje