Razpis za izbor odgovornega urednika občinskega glasila Občine Lukovica

Županja Občine Lukovica objavlja javni razpis za izbor odgovornega urednika občinskega glasila Občine Lukovica “Rokovnjač”.

Rok za prijave: 11. 3. 2019 do 10. ure.

Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Lukovica, s pripisom »prijava — odgovorni urednik glasila »Rokovnjač«, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do 11. 3. 2019 do 10. ure.

Upoštevane bodo tiste prijave, ki bodo na navedeni datum in ure prejete s priporočeno pošto oziroma dostavljene v tajništvo občine.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni predvidoma v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku. Sklep o imenovanju odgovornega urednika glasila, na predlog županje, sprejme Občinski svet Občine Lukovica in se posreduje izbranemu kandidatu.

Morebitne informacije dobite na tel. št. 01/ 72 96 300 (Stojan Majdič).

Podrobnosti najdete v tekstu razpisa in Odloku o občinskem glasilu Rokovnjač.

Stojan M.