Prosto delovno mesto v Občini Vodice

Fotografija je zgolj simbolična.
Občina Vodice objavlja prosto delovno mesto Pripravnik svetovalec za splošne zadeve in upravno poslovanje, za določen čas trajanja pripravništva (10 mesecev).

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj visoka strokovna / prva bolonjska stopnja pravne smeri,
  • znanje uradnega – slovenskega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Od kandidatov se pričakuje, da imajo komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela in poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.

Pripravnik se bo usposabljal za opravljanje del v nazivu svetovalec. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas za čas trajanja pripravniške dobe, ki traja 10 mesecev, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Razpis za prosto delovno mesto PRIPRAVNIK – SVETOVALEC ZA SPLOŠNE ZADEVE IN UPRAVNO POSLOVANJE«, na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, in sicer v roku 8 dni od dneva objave razpisa na spletni strani Občine Vodice in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi razpisa in delovnem področju je možno dobiti na telefonski številki 01 833 26 10 pri direktorici občinske uprave Majdi Peterlin.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

O. V.