V okviru projekta UREDITEV CEST IN KOLESARSKIH POTI V GROSUPLJU, ki vključuje obnovo in dograditev Adamičeve ceste od Hoferja do Gasilske ceste, preureditev križišča Bambič v krožišče, do Mlačevega pa bo urejena mešana površina za pešce in kolesarje ter obnovljena cestna površina, z deli pa smo pričeli v juniju 2022, v mesecu marcu pričenjamo tudi z deli na Adamičevi cesti v centru mesta Grosuplje.

 

Za potrebe izvedbe del bo potrebna tudi popolna zapora ceste, predvidoma v času od 30. 3. do 24. 6. 2023, od Adamičeve ceste 6 do Adamičeve ceste 16, v dolžini 350 m, še pred tem bo štiridnevna popolna zapora ceste potrebna tudi na delu ceste od Hoferja do vključno krožišča pri Občini, kjer so do sedaj dela potekala izven cestišča, zaradi asfaltiranja ceste. Točen termin je odvisen od podrobnega terminskega plana in od vremenskih razmer.

Podrobnejše informacije v zvezi z ureditvijo prometa v času popolne zapore Adamičeve ceste so na Občini Grosuplje pripravili v spodnji tabeli.

Dela v okviru projekta lahko tudi sicer redno spremljate na povezavi: https://www.grosuplje.si/objava/641897, kjer je aktualno stanje na Adamičevi cesti prikazano tudi preko video kamere.

V času del vas vljudno naprošajo za potrpežljivost.

Popolna zapora Adamičeve;

od Adamičeve c. 6 do Adamičeve c. 16, cca 350 m, med 1. 4. 2023 in 30. 6. 2023

 

 

Dela se ne bodo ves čas izvajala pod popolno zaporo na celotnem območju.
Kljub popolni zapori bo v času delovanja gradbišča možna dostava in dostop v dogovoru z vodjem gradbišča. Izven delovnega časa na gradbišču bo v največji možni meri omogočen dostop do privatnih zemljišč.
V primeru onemogočenega dostopa bo izvajalec uporabnike pravočasno obvestil.

 

 

Sprememba Stranska pot I

 

Stranska pot I se v območju od Ljubljanske ceste do križišča Stranske poti I z Brinje cesto I spremeni v enosmerno. Omogoči se vožnjo od Ljubljanske proti Zdravstvenemu domu.

 

Sprememba Stranska pot II

 

Stranska pot II se od hišne številke 8 proti Ljubljanski cesti spremeni v enosmerno. Omogoči se vožnja proti Ljubljanski cesti.

 

Sprememba Kolodvorska cesta

 

 

Na Kolodvorski cesti se v času popolne zapore Adamičeve ceste ukine vsa parkirišča. Na Kolodvorski cesti se spremeni režim vožnje, od hišne številke 3 proti Taborski cesti se omogoči dvosmerni promet. Dostop z Adamičeve in na Adamičevo ne bo mogoč.

 

Sprememba Trubarjeva cesta

 

Na Trubarjevi cesti se od hišne številke 12 proti Adamičevi omogoči dvosmerni promet. Dostop z Adamičeve in na Adamičevo cesto ni mogoč.

 

Stranska pot II 8
Stranska pot II 10
Stranska pot II 17
Stranska pot I 3
Stranska pot I 10
Stranska pot I 12

 

Stanovalci na teh naslovih imajo zaradi spremembe režima prometa spremenjen dostop do objekta. Spremembe bodo jasno označene s spremenjeno prometno signalizacijo.

 

Sprememba linije 3G

 

Spremembe ostalih linij

 

Šolski prevozi

 

 

Ukinjena bo postaja na Adamičevi, pri Adamičevem spomeniku.
Začetek vožnje z glavne postaje pelje proti krožišču pri Občini, nato nazaj po Taborski, Župančičevi in Adamičevi do Ljubljanske ceste, tam se prične redni krog. Podobno je iz smeri Ljubljana.

Spremembe ostalih linij bodo objavljene na spletni strani Občine in LPP. Prikazane bodo tudi na prikazovalniku na avtobusni postaji.

Morebitne spremembe šolskih prevozov bodo objavile tudi šole.

 

Uvedba začasnega parkiranja v času popolne zapore Adamičeve

 

Pridobitev brezplačne začasne digitalne dovolilnice (v nadaljevanju DD)

Pred parkirno hišo se uredi začasno parkirišče. Parkirišče je med 7.00 in 17.00 namenjeno izključno imetnikom brezplačne začasne digitalne dovolilnice (DD). Na začasnem parkirišču bo obisk redarske službe vsakodneven.
Upravičenci do DD so obstoječi imetniki dovolilnice 194 – parkirišče Kolodvorska (DD prejmejo avtomatsko, vloge ni potrebno oddajati). Upravičenci do DD so tudi zaposleni v objektih ob Adamičevi, ki jim je med gradnjo onemogočen ali omejen dostop do parkirišča na zasebnem zemljišču.

Upravičenci DD prejmejo na JKP Grosuplje. Vloga za izdajo dovolilnice je objavljena na spletni strani JKP Grosuplje. Imetnikom dovolilnice 194 vloge ni potrebno oddajati, o prejemu DD jih bo obvestilo JKP Grosuplje.
V parkirni hiši se podaljša čas nižje tarife, in sicer tako, da se parkiranje med 17.00 in 6.30 obračuna 1,00€/parkiranje.

Adamičeva 6 – sodišče

 

Dostop bo delno oviran in delno onemogočen, zaposleni so upravičeni do DD.

 

Kolodvorska

 

Dostop se omogoči s Taborske navzgor po Kolodvorski (omogoči se dvosmerni promet). Parkirišča na Kolodvorski bodo ukinjena. Imetniki dovolilnic bodo avtomatsko vključeni v sistem DD in jih bo o tem obvestilo JKP Grosuplje.
Makadamsko parkirišče za Kolodvorsko 2; dostop z Adamičeve bo onemogočen, sprosti se dostop do makadamskega parkirišča preko Kolodvorske.

 

Kolodvorska 1

 

Dostop z Adamičeve v dogovoru z vodjem gradbišča. Možen dostop preko Kolodvorske. Stanovalci lahko pridobijo DD.

 

Adamičeva 8 (lekarna, optika…)

 

Dostop z Adamičeve ne bo mogoč. Zaposleni (eventualno tudi stanovalci) lahko pridobijo DD.
Dostop preko Trubarjeve ostaja. Na Trubarjevi se omogoči dvosmerni promet.

 

Adamičeva 10, 14

 

Dostop preko Partizanske. Dostop z Adamičeve na Partizansko in obratno bo zaprt.

 

Adamičeva 18 (čistilnica, Glasbena šola), 29 (osnovna šola)

 

Dostop z Adamičeve je možen. Na tej lokaciji se zagotovi prostor za obračanje vozil.

 

Adamičeva 3a, 3b, 3c, 3d, 3e 

 

Dostop z Adamičeve preko krožišča pri Občini oziroma preko Stranske poti I. Zaposleni na teh lokacijah lahko pridobijo dovolilnico za začasno parkiranje.

 

Adamičeva 11 (Mercator), 15 (Knjižnica, TIC)

 

Dostop preko Stranske poti I. Zaposleni na teh lokacijah lahko pridobijo dovolilnico za začasno parkiranje.

 

Adamičeva 19

 

Dostop preko Stranske poti I, preko Adamičeve pa v dogovoru z vodjem gradbišča.

 

Adamičeva 25, 27, 27a, Stranska pot III 10a

 

Dostop z Adamičeve bo omogočen. O morebitni popolni zapori uvoza bo stanovalce obvestil izvajalec.

 

Faza 1: Popolna zapora zaradi asfaltiranja od Hoferja do vključno krožišča pri Občini.

V drugi polovici marca bo potrebna štiridnevna popolna zapora Adamičeve od Hoferja do vključno krožišča pri Občini. Točen termin je odvisen od podrobnega terminskega plana in od vremenskih razmer. O zapori bomo dodatno obveščali.

Faza 2: Popolna zapora od Adamičeve 6 do Adamičeve 16 (350 m).

Zapora je predvidena v času od 30. 3. do 24. 6. 2023.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Grosuplje