Pravica staršev do subvencije

Občina Dol pri Ljubljani obvešča starše otrok, ki niso vključeni v vrtec, da imajo pravico za uveljavitev subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtec. Občina namreč sofinancira varstvo otrok, ki niso vključeni v vrtec, v višini 10 % od cene programa na otroka, ki velja za vrtec pri OŠ Janka Modra.

Starši otrok lahko pravico do subvencije uveljavljajo s pisno vlogo, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, osebno pa jo je možno dobiti tudi na samem sedežu občine v času uradnih ur. Pri tem je potrebno poudariti, da subvencioniranje velja v primeru, ko so starši oz. zakoniti zastopniki otrok pravočasno vložili vlogo za vključitev otrok v Vrtec pri OŠ Janka Modra, a jim je bil vpis v vrtec zaradi prezasedenosti kapacitet zavrnjen, otroci pa niso vključeni v drug vrtec.

Pogoji za odobritev vloge

Pogoji za odobritev vloge za uveljavljanje subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtec, so podrobneje navedeni v pravilniku, ki je ravno tako dosegljiv na spletni strani občine. Vlagatelji, ki morajo poleg izpolnjene pisne vloge posredovati tudi ustrezno izpolnjene priloge.

Ko se jim vloga z odločbo odobri, so upravičeni do subvencije. Izplačila bodo potekala do 15. v mesecu za pretekli mesec na račun vlagatelja. Izplačevala se bodo za obdobje od septembra 2017 naprej.

Vlagatelji so upravičeni do subvencije do trenutka, ko je njihov otrok sprejet v organizirano varstvo predšolskih otrok oz. do vstopa septembra v osnovno šolo oz. do vključitve v eno izmed oblik organizirane predšolske/šolske vzgoje in varstva.

J.S.