Občina Grosuplje je v sodelovanju z Zavodom za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Zavodom za gozdove Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije in partnerico iz Norveške, Høgskulen for grøn utvikling – stiftelse / University College for Green Development (NOR) na »Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje«, objavljenem s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilaganje nanje, ki se sofinancira iz sredstev Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2014-2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe, uspešno prijavila projekt Znanje za gospodaren odnos do narave – ZAGON / Knowledge for Sustainable Nature Management.

V četrtek, 3. novembra 2022, pa je bila med Občino Grosuplje, kot nosilko projekta, in Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot nosilko programa, podpisana tudi pogodba o dodelitvi sredstev finančnih mehanizmov in pripadajoče slovenske udeležbe za projekt »Znanje za gospodaren odnos do narave«. Pogodbo sta podpisala župan dr. Peter Verlič in minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek.

Predmet pogodbe je tako sofinanciranje projekta »Znanje za gospodaren odnos do narave« s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe, ki jih v okviru proračuna Republike Slovenije zagotavlja nosilec programa.

Delež sofinanciranja projekta znaša 100 % vseh upravičenih izdatkov projekta oziroma v znesku največ do 1.199.389,00 EUR. Od tega je 85 % sredstev Finančnega mehanizma EGP, kar v znesku predstavlja največ do 1.019.480,65 EUR ter 15 % sredstev pripadajoče slovenske udeležbe oziroma v znesku največ do 179.908,35 EUR.

Višina dodeljenih sredstev za Občino Grosuplje znaša 222.584,00 evrov. Ta so namenjena za stroške osebja, predvidena je namreč zaposlitev vodje projekta in strokovnega sodelavca na projektu, pisarniške in administrativne stroške, potne in namestitvene stroške, med drugim je v okviru projekta predviden tudi študijski obisk na Norveško, stroške za zunanje strokovnjake in storitve ter za izdatke za infrastrukturo in gradnje.

Na območju Krajinskega parka Radensko polje se bo kupilo zemljišče, ki se nahaja približno 500 m severozahodno od Kopanja, vzhodno od ceste Mlačevo–Račna, ter na njem izvedlo obnovo mokrotnega travnika. Prav tako se bo na območju krajinskega parka vzpostavila učna pot, v dolžini 3 km, ki se bo pričela v Mali Račni pri Žabji hiši in bo preko Velike Račne in Kopanja potekala do poplavnega gozda, ki se nahaja približno 300 m severovzhodno od Kopanja. Na poti se bodo namestile usmerjevalne in informativne table, različne animacije, brv čez Šico pri Žabji hiši, še ena brv in razgledišče se bo uredilo tudi na Radenskem polju.

Pričetek izvajanja aktivnosti v projektu je 1. 9. 2022, te se bodo izvajale do 30. 4. 2024.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Grosuplje, zanjo Jana Roštan