Slabosti in veliko napak

Požar v sedaj že razvpitem Kemisu na Vrhniki je pokazal vse slabosti in številne napake na področju shranjevanja in uničevanja nevarnih odpadkov. Ni čudno, da so, predvsem prebivalci v neposredni bližini Kemisa, bili na trnih, porajala se jim cela kopica vprašanj, najpogostejše pa je bilo – koliko je onesnažena njihova zemlja?

Zahteva in želja za analizo

Zato je kmalu po požaru s strani krajanov v okolici Kemisa izražena zahteva in želja za analizo njihove zemlje postala najbolj vroča tematika. Ena od institucij, ki izvaja tovrstne analize, je tudi Ekološki laboratorij z mobilno enoto pri Inštitutu Jožefa Štefana (krajše – ELME). ELME sestavljata dva mobilna laboratorija, opremljena za hitre meritve in analize na terenu – mobilni radiološki laboratorij (MRL) in mobilni kemijski laboratorij (MKL) – ter vrsta stacionarnih laboratorijev, usposobljenih za analizo vzorcev iz okolja.
ELME je nekaj dni po požaru izvajal vzorčenja in terenske meritve vsebnosti težkih kovin v tleh in rastlinju na področju Vrhnike ter na področju Zaplane in Logatca. Meritve vzorcev zemljine so izvajali s prenosnim rentgenskim fluorescenčnim spektrometrom (XRF), ki je namenjen hitri kvalitativni in kvantitativni analizi kemijskih elementov v trdnih  materialih na terenu in po obdelavi vzorca v stacionarnih laboratorijih na Institutu Jožefa Štefana.

Presežene mejne vrednosti in dodatne meritve

Ponekod so ugotovili presežene mejne, nekje tudi opozorilne vrednosti za svinec, cink, baker in krom, kar pa je verjetno bolj zaradi vpliva prometa in usnjarske industrije na Vrhniki kot pa požara v Kemisu, saj rezultati bistveno ne odstopajo od vrtičkov v Ljubljani. Nikelj in živo srebro sta bila povsod v tleh in rastlinju pod mejo detekcije z XRF analizatorjem. Analitska metoda s tem instrumentom sicer ni akreditirana in služi za orientacijo vsebnosti posameznih kemijskih elementov v vzorcih iz okolja. Z XRF spektrometrom se namreč ne more z zadovoljivo natančnostjo meriti kadmija, arzena in še nekaterih drugih kemijskih elementov v tleh. Zato so bili ti rezultati posredovani kot orientacijski ostalim laboratorijem, ki z akreditiranimi metodami vzorčenja in kemijske analize spremljajo onesnaženje na področju Vrhnike po požaru v Kemisu. Zato so izvedli še dodatne meritve živega srebra na istih vzorcih z bolj občutljivo atomsko absorpcijsko spektroskopijo, ki je pokazala, da so vsebnosti v okviru običajnih vrednosti za tla.
Podrobnejši rezultati analiz so od nedavnega dostopni tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

J. S.