Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.

Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi upravljavec cest tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

Ne glede na prejšnji odstavek prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. Ceste, katerih prevoznost je odvisna od snežnih razmer, se lahko hkrati uvrstijo v I.–V. in VII. prednostni razred, površine za pešce pa v VI. prednostni razred. Raven vzdrževanja se v teh primerih prilagaja trenutnim vremenskim in snežnim razmeram.

Načrt pluženja, mesta odvažanja in odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Strojno odstranjevanje snega in ledu je treba izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste.

Če opravljanje zimske službe upravljavca ceste določene ceste ali druge prometne površine vpliva na opravljanje zimske službe upravljavca ceste druge ceste ali druge prometne površine, mora biti delo medsebojno koordinirano. Delo koordinira upravljavec ceste višje kategorije.

Prednostno se v občini čistijo tiste ceste, ki predstavljajo pomembne povezave med posameznimi naselji oziroma poti šolskega avtobusa.

Tako so prva prioriteta vse lokalne ceste v občini ter nekaj javnih poti, kjer vozi šolski avtobus.

K čiščenju parkirišč, površin za pešce ter ostalih javnih površin se pristopi takoj, ko je vzpostavljena ustrezna prevoznost na cestah.

J.A.S.

Podčrtano

Prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah

(Uradni list RS, št. 38, 27. 05. 2016)