Oskrba z vodo v občini Moravče

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik so se izvajala dela za izboljšavo vodovodnega sistema v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin.

Projekt zajema dva samostojna vodooskrbna sistema, ki vsak zase predstavljata enoten sistem oskrbe s pitno vodo. Gre za sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča in vodohrani. V prvem sklopu so bila zajeta dela na območju občine Kamnik, v drugem sklopu pa dela na območju občin Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. Oba vodovodna sistema s pitno vodo skupaj oskrbujeta več kot 55.000 prebivalcev.

Na območju občine Moravče so izgradili slabih šest kilometrov vodotesnih cevovodov, s pripadajočimi objekti, na novo so priključili prebivalce in izboljšali pretočne ter tlačne razmere.

Z izvedenimi aktivnostmi se je povečalo število prebivalcev, ki so deležni zagotovljenega varnega dostopa do zdravstveno ustrezne vode.

V okviru projektnih aktivnosti so bili zgrajeni:

Vodovod Soteska–Podstran–Dole pri Krašcah

Zgradili so se cevovodovi na območju naselja Podstran, cevovodi na območju Prikrnica in cevovodi na območju Dol pri Krašcah.

Vodovod Hrastnik–Kal–Tlačnica

Na obstoječi vodohran Hrastnik so namestili črpalke, izgradili cevovod na območju Kala, po naselju Kal in do vodohrana, uredili hidrantne mreže za zagotavljanje požarne varnosti, zgradili tudi vodohran s prostornino 50 m3 na Kalu (Velik hrib), ki zagotavlja delno rezervo požarne vode in potrebno prostornino za pokrivanje dnevnih konic porabe vode ter cevovod za oskrbo z vodo zaselka Tlačnica iz vodohrana Kal.

Vodovod Podbrdo–Grmače–Dešen

V vodohran Podbrdo so vgradili črpalke za prečrpavanje vode v nov vodohran Grmače. V ta namen so zgradili povezovalni vodovod med obema vodohranoma. Poleg tega so zgradili zbirni rezervoar, prostornine 50 m3, Grmače, s črpališčem za črpanje vode v vodohran Miklavž in preuredili črpališče Hrib v objekt za regulacijo tlaka in elektrificirali vodohran Miklavž.

Vključitev nove vrtine v obstoječe vodovodno omrežje

Za zagotovitev zadostnih količin vode so zagotovili nov dodatni vodni vir – severno od Moravč je zgrajena vrtina ČVM-1 z izdatnostjo 5 l/s vode. Z dotokom vode iz nove vrtine je tako omogočena oskrba z vodo na območju Moravč in naselij na zahodnem delu občine Moravč.

Z delno preureditvijo vodovodnih napeljav je možen dovod vode tudi v preostale dele vodovodnega omrežja. Povezava na spletno stran projekta: http://www.pitnavoda-domzalekamnik.si/

Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad : slovenska udeležba, 85:15. Evropska unija prispeva tako iz Kohezijskega sklada 1.214.401,27 EUR, Republika Slovenija pa 214.306,11 EUR.


Pod črto

Skoraj 99,1 % vode za javni vodovod se načrpa iz podzemnih virov. V 2016 je bilo za javni vodovod načrpane za 1,6 % manj vode kot v 2015. Skoraj vsa (99,1 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so jo porabila približno enako količino kot v letu 2015, proizvodne in storitvene dejavnosti pa so je porabile za 0,8 % več kot v letu 2015. Gospodinjstva so v letu 2016 porabila 78,6 milijona m3 vode iz javnega vodovoda ali približno toliko kot v letu 2015; poslovni subjekti so je porabili 33,7 milijona m3 ali 0,8 % več v kot letu 2015. 4,5 milijona m3 dobavljene vode ni bilo obračunane (voda iz hidrantov, voda za gašenje požarov, voda za čiščenje cest itd.), kar je 22,1 % manj kot v letu 2015. V omrežju se je izgubilo 45,1 milijona m3 vode ali 2,9 % manj kot v letu 2015.

M. O.