Dne 2. avgusta 2018 je Občina Domžale začela javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja Brinje 1 v prvi obravnavi.

Razgrnitev bo trajala do 30. septembra 2018, dne 12. septembra 2018 ob 17. uri pa bo v dvorani Knjižnice Domžale tudi javna obravnava gradiva.

Investitor predvidenih posegov je naša družba Logo Skupina, d. o., s sedežem v Grosupljem, ki želi, tudi na ta način, o javni razgrnitvi ter predvideni javni obravnavi obvestiti in pozvati k udeležbi čim širšo javnost. Hkrati pa želimo s tem člankom od- govoriti na več zapisov v medijih, ki načrtovane prostorske ureditve na lokaciji Zaboršta obravnavajo pomanjkljivo ali pa celo napačno oziroma so nekatera dejstva glede načrtovanih ureditev v celoti zamolčana.

Obravnavana zemljišča smo v letu 2017 odkupili od takratnega lastnika, ki si je leta dolgo prizadeval za sprejem ustreznega OPPN za gradnjo stanovanjske soseske. Kolikor nam je znano, so gradnji stanovanjske soseske krajani v postopku takratne javne razgrnitve OPPN v letu 2014 nasprotovali. Podano je bilo več pripomb, med drugim tudi pripomba Krajevne skupnosti Slavka Šlandra, da gradnja stanovanjske soseske na tej lokaciji zaradi okoljskih vplivov avtoceste in glavne mestne vpadnice ni primerna.

V pripombi KS Slavka Šlandra z dne 3. 7. 2014 je zapisano: »Območje je zaradi svoje lege v Domžalah eno od najbolj onesnaženih z zrakom in hrupom. Predlagamo študijo o tem, ali je sploh primerno – humano postaviti na tej lokaciji stanovanjsko naselje, ali ni primerneje umestiti manjše poslovne cone s proizvodno-obrtno dejavnostjo, za kar občina že dolgo ne najde primerne rešitve.«

Zemljišča smo odkupili z jasnim namenom izgradnje zmogljivosti za poslovne dejavnosti, kar naj bi bilo glede na izražena mnenja, podana v javni razgrnitvi leta 2014, tudi v interesu Občine Domžale in krajanov Zaboršta.

V zadnjih dveh letih izvajamo vse postopke priprave OPPN v skladu z veljavno zakonodajo in potrebno transparentnostjo.

V letu 2017 smo za uresničitev investicijske namere podali pobudo, ki jo je Občina Domžale sprejela, in na podlagi sklepa o začetku postopka pripravili osnutek prostorskega akta. Osnutek smo uskladili z nosilci urejanja prostora in Občino Domžale ter ga še v tej fazi, torej bistveno pred obravnavo na občinskem svetu, dne 23. 11. 2017 predstavili tudi Krajevni skupnosti Slavka Šlandra.

Občina Domžale je na seji občinskega sveta dne 21. 6. 2018 sprejela dopolnjeni osnutek, ki predvideva izključno naslednje prostorske ureditve: gradnjo poslovno-trgovskega objekta, gradnjo objekta za tehnične preglede vozil in gradnjo manjšega poslovnega objekta. Na območju torej niso načrtovani obrtni, v nobenem primeru pa ne industrijski objekti, ki so z odlokom celo prepovedani. Na območju tudi ni načrtovano parkirišče za tovornjake ali kakršne koli podobna dejavnost.

Vse te navedbe, ki se pojavljajo v javnih objavah in medijih, so torej neresnične in v celoti zavajujoče.

Kot je razvidno iz gradiva javne razgrnitve, je predvideni poseg načrtovan v skladu z zahtevami (smernicami) Občine Domžale, ki so bile v času izdelave OPPN tudi večkrat dopolnjene. Investitor je dolžan skupaj z načrtovanimi gradnjami zgraditi tudi celotno javno infrastrukturo, vključno z zagotovitvijo ustreznih zemljišč zanjo, omejen je pri obsegu dovoljene pozidave, določene pa so tudi dopustne dejavnosti storitvenega in nikakor ne industrijske- ga značaja.

V obseg obveznosti investitorja spada tudi ustrezno urejanje prometne infrastrukture. Investitor je že sam, pred nakupom zemljišča, preveril parametre prometne ureditve.

V času zaključka izdelave gradiva osnutka OPPN je Občina Domžale na investitorja naslovila zahtevo po izdelavi dodatne prometne študije, ki obsega tudi del območja izven predvidenega posega.

Študija obravnava trenutno prometno situacijo kot tudi stanje povečanega obsega prometa v načrtovani dobi 10 let, torej do leta 2028. Rezultat študije je zahteva po semaforizaciji in ureditvi križišča med Krumperško in Kopališko cesto (oznaka v elaboratu KO1). Rekonstrukcija in semaforizacija križišča je z OPPN načrtovana.

Poleg tega je z OPPN načrtovana tudi ureditev glavne mestne vpadnice z novo kolesarsko stezo, zelenico z drevoredom in hodnikom za pešce. Pločnik je predviden tudi ob novi notranji povezovalni cesti.

Načrtovano je tudi urejanje kanalizacijskega omrežja, tako za odpadne kot tudi za padavinske vode, pri čemer se s tem rešuje tudi neustrezno obstoječe stanje v območju.

V postopku je bila izdelana tudi karta poplavne ogroženosti območja, ki jo je prav tako naročil in financiral investitor sam. Iz slednje izhaja, da območje poplavno ni ogroženo in da se stanje tudi po predvidenem posegu v smislu ogroženosti ne bo spremenilo.

V skladu z okoljskimi predpisi je bila v postopku od Ministstva za okolje in prostor, direktorata za okolje pridobljena tudi odločba, da za načrtovano prostorsko ureditev ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje, ker plan ne bo imel pomembnejših vplivov na okolje oziroma načrtovane prostorske ureditve ne vsebujejo posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna.

Tudi ministrstvo je torej v svoji odločbi ugotovilo, da predvideni posegi niso niti takšne narave niti takšnega obsega (še posebej ne industrijskega), da bi bilo potrebno izdelovati celovito presojo vplivov na okolje.

Investitor, Logo Skupina, d. o. o., se vsekakor strinja s sodelovanjem javnosti v vseh postopkih, povezanih z izvedbo OPPN.

Prav tako ne zanika legitimnega interesa javnosti, občanov, prebivalcev Zaboršta, da nasprotujejo vsakršnim spremembam v okolju.

Nenazadnje so pravica do zbiranja in združevanja, do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter do svobode izražanja ustavne kategorije. Enako pa je ustavna pravica tudi pravica do razpolaganja lastnine skladno s predpisi in prostorskimi plani občine.

Zemljišča, na katerih so načrtovane prostorske ureditve, so že dolga desetletja opredeljena kot stavbna zemljišča, namenjena gradnjam in ne zelenim površinam ali zelenemu pasu, kot bi bilo lahko napačno razumeti iz navedb v medijih. Stavbna zemljišča je investitor pridobil zakonito, z jasnim namenom, da jih bo užival tako, da bo zagotovljena gospodarska, socialna in ekološka funkcija zemljišč. V skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi.

Te, prav tako ustavne pravice pa tudi investitorju ne more nihče preprečiti.

Družba Logo Skupina, d. o. o. kot investitor vabi javnost k ogledu javne razgrnitve in sodelovanju na javni obravnavi, saj ji je kot investitorju v interesu predvsem to, da je javnost korektno in strokovno seznanjena z dejanskim obsegom in namenom celotnega projekta.

Menimo, da naše investicijske namere zagotovitve poslovnih dejavnosti na obravnavani lokaciji, ki dejansko leži na stavbnih zemljiščih, v trikotniku med pomembnimi prometnicami in v neposredni bližini avtocestnega priključka, niso v nasprotju z razvojnimi in prostorskimi izhodišči občine kakor tudi ne s predpisi na področju urejanja prostora.

Za družbo Logo Skupina, d.  o. o.

Jože  Kikelj, direktor

Vir: Slamnik