Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode že buri duhove

Na 28. redni seji Občinskega sveta Občine Medvode, ki je bila 20. junija 2018, je bil sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode. Po dvanajstih  letih …

V veljavo je stopil 11. julija 2018. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 45/2018.

Občinski prostorski akt je dostopen tudi na GIS portalu Občine Medvode: https://medvode.gisportal.si/javno/profile.aspx?id=Medvode_Javno@Medvode

OPN Medvode je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

Občinski prostorski načrt se deli na strateški in izvedbeni del.

Poglavitna izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine Medvode so:

 • Medvode razviti v varno in urejeno mesto, privlačno za delo in bivanje in krepiti položaj mesta v Ljubljanski urbani regiji,
 • zagotoviti povečano stalno naselitev prebivalstva v naseljih, ki se povezujejo v policentrično omrežje,
 • kakovostno urediti že urbanizirana območja, doseči večjo stopnjo urejenosti naselij in izboljšati kakovost bivanja,
 • skrbno načrtovati proizvodna območja,
 • racionalno širiti poselitev,
 • ohranjati razpršeno poselitev, kot tipično avtohtono poselitev na območju Polhograjskih Dolomitov in omogočiti nadaljnji razvoj,
 • sanirati razpršeno gradnjo,
 • izboljšati prometno, komunalno in komunikacijsko infrastrukturo omrežje,
 • zagotoviti prostorske pogoje za gospodarski razvoj,
 • ohranjati in razvijati potencialna območja in infrastrukturo za prostočasne dejavnosti,
 • ohranjati kakovostna naravna in kulturna krajinska območja,
 • zagotavljati razvoj podeželja,
 • zagotavljati kakovostno okolje.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode pa v slovenski javnosti že buri duhove (Nedeljske novice, 4. avgust 2018, številka 209, stran 4 in 5).

Citiramo: “Najboljšo zemljo bodo pozidali, kmetom pa gramoznica. V medvoški občini bodo prvovrstno kmetijsko zemljo namenili obrtni coni, kmetje pa bodo dobili nadomestno, na kateri so odpadki in japonski dresnik.” (Piše: Aleksander Brudar).

M. O.