Občina Trzin išče odgovornega urednika Odsevov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trzin objavlja Javni razpis za izbiro odgovornega urednika Javnega glasila Občine Trzin – Odsev.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo dveh let.

Prijavo na razpis z ustreznimi dokazili in kratkim življenjepisom morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici z opombo »NE ODPIRAJ – Javni razpis – Odsev«, najpozneje do ponedeljka, 20. 5. 2019 do 13. ure, na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Kandidati bodo o izboru obveščeni najpozneje v osmih dneh po sprejeti odločitvi.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pokličite na telefonsko številko
01/564-45-44.

Vse navedbe v moški slovnični obliki veljajo tudi za žensko slovnično obliko.

O. T.