Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za projekt ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON.
Občina Grosuplje je v sodelovanju s Turizmom Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinskim parkom Ljubljansko barje, Kozjanskim regijskim parkom, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Centrom za kartografijo flore in favne (CKFF) ter tujima partnerjema iz Danske, Amphi International ApS in Občina Nyborg, in tujim partnerjem iz Nemčije, Verein der Freunde des Deutsch-Poln, EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V.

Na razpis programa LIFE uspešno prijavila projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (LIFE AMPHICON – AMPHIbian CONservation and habitat restoration).

V projektu sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 3 evropskih držav, njegov osrednji cilj pa je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v štirih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji. Vodilni partner v projektu je Občina Grosuplje.

V okviru projekta bodo v občini Grosuplje na območju Krajinskega parka Radensko polje zgradili podhode in ograje, ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvah, uredili učne in interpretacijske poti, učilnico na prostem ter postavili informacijske table, opazovalnice in tudi razgledni stolp.
Pomemben del projekta pa predstavlja tudi vzpostavitev mednarodnega sodelovanja in prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks med partnerji, kar bo pomembno prispevalo tudi k boljšemu upravljanju z Natura 2000 območji.

Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske unije znaša 60 %, sofinanciranje države 20 %, 20 % predstavlja lastni delež.

Občina Grosuplje bo tako za izvedbo projekta prejela 561.580 evrov, Turizem Grosuplje pa 276.613 evrov. Izvajati se bo pričel januarja naslednje leto in bo trajal sedem let.

Program LIFE je sicer finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija, namenjen pa je podpori ukrepom na področju varovanja okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.
Jana Roštan