Občina Borovnica objavlja javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS St. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF) Občina Borovnica objavlja javni natečaj za položaj uradniškega delovnega mesta. Občina Borovnica je objavila na svoji spletni strani javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktor občinske uprave v občini Borovnica« na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, in sicer je zadnji rok za oddajo 13. 3. 2019 do 12. ure.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected]i, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

B. Č.