Občani Borovnice, potrebujete enkratno denarno pomoč?

Občina Borovnica je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči v letu 2019. Sredstva so zagotovljena na proračunskem programu 20049004, podprogram 420007 v višini 3.500,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo občani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo stalno bivališče v občini Borovnica in tam tudi dejansko bivajo,
  • trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati, ter so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, nenadna brezposelnost, smrt v družini, naravne nesreče ) znašli v takem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
  • so bili v zadnjih treh mesecih upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih,
  • vsi dohodki na družinskega člana ne presegajo višine minimalnega dohodka, določenega v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (od 8.2018 znaša 392,75 €),
  • da v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za denarno pomoč vlagatelj ali družinski član vlagatelja ni bil prejemnik subvencije najemnine za stanovanje.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Občino Borovnica do četrtka, 4. aprila 2019, do 12. ure.

Še več informacij pa lahko občani Borovnice najdejo tukaj, na tej spletni povezavi: https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/

S. P.