Na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani je Občina Vodice tožniku dolžna plačati približno 345.000,00 EUR

Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani je tekel pravdni postopek, v katerem je tožeča stranka, Gregor Klemenčič, tožila Občino Vodice zaradi plačila odškodnine v višini 350.000,00 EUR s pripadki.

Zgodovina zadeve sega v leto 2002, ko je takratni župan Anton Kokalj v imenu Občine Vodice z Gregorjem Klemenčičem sklenil pogodbo o ureditvi lokacije nekdanje stavbe Kmetijske zadruge Medvode na naslovu Utik 1, ki je stala nasproti trgovine v Utiku. V navedeni pogodbi je bilo dogovorjeno, da bo občina takratni objekt iz naslova dotrajanosti in ogrožanja mimoidočih sanirala oziroma po potrebi tudi odstranila.

Hkrati se je občina zavezala, da bo v roku šestih mesecev spremenila izvedbeni akt in namembnost parcele v 90 % stanovanjske in 10 % poslovne.
Objekt je bil takrat porušen, občinski svet pa navedenega izvedbenega akta ni sprejel. V času sodnega postopka je bilo pravnomočno ugotovljeno (z vmesno sodbo, izdano v letu 2016), da je navedena pogodba nična in da občina ni imela podlage za rušenje objekta, kar je predstavljajo temelj za plačilo odškodnine, ki jo je v nadaljevanju postopka dosodilo sodišče.
Na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani je Občina Vodice tožniku dolžna plačati približno 345.000,00 EUR, kar predstavlja ogromno finančno breme.

Okrožno sodišče v Ljubljani je jeseni leta 2018 izdalo še končno sodbo, s katero je razsodilo, da je Občina Vodice dolžna tožeči stranki plačati 140.750,00 EUR in pravdne stroške v višini 17.657,00 EUR, oboje skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Občina Vodice je v času celotnega postopka z uporabo rednih in izrednih pravnih sredstev poskušala doseči drugačen izid postopka ali poravnavo s tožečo stranko, vendar žal neuspešno.

S prerazporeditvami bo zato potrebno v proračunu zagotoviti sredstva v višini dosojene odškodnine 345.000,00 EUR, kar predstavlja več kot tretjino letnih investicijskih sredstev proračuna občine. V nadaljevanju bo potrebno obravnavati tudi rebalans proračuna za tekoče leto, ki bo posledično prenekatere projekte zamaknil v prihodnja leta.