S sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo kmalu dobilo zaposlitev vsaj 29 diplomantov športne vzgoje ali kineziologije, starih do vključno 29 let. To jim bo omogočal povsem nov program Mladi za mlade, s katerim želi Ministrstvo spodbuditi njihovo zaposlovanje. Izvajali bodo strokovno vodeno športno vadbo za dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol in študente, kar bo med drugim pozitivno vplivalo na gibalno-zdravstveno stanje mladih.

Projekt se bo pričel izvajati letos 1. septembra, zaključil pa se bo konec avgusta 2021. Diplomanti, ki se bodo zaposlili v okviru projekta, morajo biti iskalci prve zaposlitve ali vsaj mesec dni prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelni. Zaposlitev bo sofinancirana za polni delovni čas za obdobje najmanj 8 mesecev, lahko pa tudi za celotno obdobje trajanje programa, v okviru katerega bodo pridobili delovne izkušnje, hkrati pa se bodo izboljšale njihove dolgoročne zaposlitvene možnosti.

Program Mladi za mlade bo izvajal Zavod za šport RS Planica. Ta bo predvidoma 11. avgusta 2017 v Uradnem listu objavil javni razpis za izbor izvajalcev. Nanj se bodo lahko prijavili javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, dijaški domovi, mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo. Na razpis se bodo lahko prijavili javni visokošolski zavodi, študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, ki delujejo v okviru univerz in visokošolskih zavodov.

Višina sredstev za program Mladi za mlade znaša 2,8 milijona evrov, od tega bo 2,3 milijona evrov prispeval Evropski socialni sklad.

B. O.

Vir: http://www.mizs.gov.si/si/