Leta 2018 gradnja nizkoenergijske športne dvorane v Mengšu

Z izgradnjo nizko energetske večnamenske športne dvorane v Mengšu, le-ta naj bi se začela graditi spomladi leta 2018, se bo v nadaljevanju lahko pristopilo k dokončni rešitvi prostorske stiske Osnovne šole Mengeš (preselitev kuhinje in jedilnice v obstoječo športno dvorano), omogočeno bo tudi kvalitetno izvajanje pouka športa ter organizacija različnih šolskih športnih tekmovanj.

Dvorana bo v popoldanskih urah na voljo športnim društvom za športne aktivnosti njihovih članov, kar nedvomno pomeni novo priložnost za razvoj organiziranega športa v Občini Mengeš. Pomembno je tudi, da bo dvorana v večernih urah na voljo za rekreacijo občank in občanov.

Začetek že v letu 2009

Sam projekt gradnje se je pričel že leta 2009, ko sta Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije. Izbrana je bila rešitev, ki predvideva gradnjo dvorane neposredno ob Osnovni šoli Mengeš, na mestu obstoječih zunanjih igrišč. S tem se bodo ohranile zelene parkovne in rekreacijske površine, zunanja igrišča in tekaška steza so prestavljeni na južno stran objekta. Glavni vhod v dvorano bo s severne strani in omogoča neposreden dostop do fiksnih tribun, z Osnovno šolo Mengeš bo povezana s podzemnim povezovalnim traktom. Dvorana bo na kletnem nivoju, v velikosti treh vadbenih površin. Nato se je v letu 2017 gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane v Mengšu kot prioriteto vključilo v Proračuna Občine Mengeš za leti 2017 in 2018. Glede na to, da se je v letu 2016 začelo z gradnjo vzhodnega prizidka k Osnovni šoli Mengeš, ki posega v predvideno območje za gradnjo športne dvorane, je bilo potrebno načrtovani objekt ustrezno preprojektirati. Dodatni razlog za preprojektiranje je tudi želja občine po pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada. Na občini pričakujejo, da bo jeseni 2017 izdelana potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo predvidoma pridobljeno do konca leta 2017.

Materiali in izgled objekta prilagojen prostoru

Uporabljeni materiali in zunanji izgled objekta bodo prilagojeni prostoru, zelenim parkovnim in rekreacijskim površinam. Osnovni gradbeni material bo les, tako primarnih konstrukcijskih elementov, sten in strehe.

Vkopani elementi objekta bodo zaradi narave gradnje (vlage) iz armiranega betona, ki bo, tudi zaradi požarne varnosti, material za gradnjo fiksnega dela tribun. Zunanji izgled objekta bo zaznamovala zastekljena južna stran ter obširne steklene površine na vzhodnem in zahodnem delu objekta. S steklenimi stenami objekt komunicira z zunanjim, zelenimi površinami in bo tako postal njihov sestavni del. Prehodnost in odprtost prostora se bo ohranila tudi s podzemnim povezovalnim traktom med osnovno šolo in nizkoenergijsko večnamensko Športno dvorano Mengeš.

J.S.