Vir: časopis Delo
V preteklem mesecu se je med  krajankami  in krajani KS Toma Brejca Vir začela kar  živahna razprava o predvideni gradnji na območju bivše Oljarne na Viru.

Gradivo v zvezi  s tem, o katerem naj bi odločal Občinski svet Občine Domžale, uradno nosi naslov Občinski podrobni prostorski načrt za območje “V7/7- Oljarna-jug”.

Predlagani predlog odloka na območju bivše Oljarne, ki meri 2,89 ha, predvideva gradnjo največ deset večstanovanjskih stavb višine K,P+2+T, skupno z največ 191 stanovanji in podzemno garažo ter ustrezno okoliško infrastrukturo (otroško igrišče, dostopi, zelene površine, dve brvi preko Mlinščice, parkirne površine …).

V nadaljevanju želimo predstaviti aktivnosti, ki jih je KS v zvezi z dosedanjim postopkom izvedla.

Predlog odloka bi moral Občinski svet Občine Domžale obravnavati že na svoji seji dne 27. 2. 2020, vendar je bila obravnava točke umaknjena.

Zgodovina obravnave in  sprejemanja predloga akta ima sicer že „dolgo brado“.

Dejstvo je, da je Svet KS Toma Brejca Vir podal svoja stališča k predlaganemu odloku v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje “V7/7- Oljarna-jug” v letu 2014, hkrati pa so bile pripombe s strani nekaterih predstavnikov Sveta KS in tudi drugih krajanov takrat podane tudi ustno na javni obravnavi navedenega gradiva, ki je bila 17.6.2014 v dvorani KS Toma Brejca Vir.

O nameravanem dokončnem sprejetju navedenega odloka v drugi obravnavi v februarju 2020 smo bili na KS seznanjeni s spremljanjem gradiv Občinskega sveta Občine Domžale na spletni strani Občine Domžale.

Ker je od poteka zadnje aktivne obravnave navedenega odloka minilo skoraj šest let in ker gre za enega večjih posegov v prostor na območju KS, smo se na KS odločili, da za krajanke in krajane KS organiziramo informativno predstavitev gradiva predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7- Oljarna-jug«, namenjenemu obravnavi na seji Občinskega sveta Občine Domžale.

Za sodelovanje oz. udeležbo smo zaprosili oz. se dogovorili z Občino Domžale, ki se je s predstavitvijo strinjala in ki je za to zagotovila udeležbo predstavnikov občine in pripravljavcev gradiva. Vabila smo pripravili v KS in jih prek pošte distribuirali na vse poštne naslove v KS Toma Brejca Vir. Informativna predstavitev je bila glede na to, da je bila predhodna obravnava in javna razgrnitev navedenega odloka opravljena v letu 2014, namenjena seznanitvi krajank in krajanov s končno vsebino predloga odloka in prostorskih rešitev v zvezi z navedenim prostorskim aktom na podlagi dosedanje obravnave in postopkov, o katerih bo razpravljal in odločal Občinski svet Občine Domžale.

V zelo dobro obiskani predstavitvi so bile s strani udeležencev predstavitve predloga odloka in predvidenih prostorskih rešitev (krajank in krajanov) po uvodni predstavitvi gradiva s strani predstavnikov občine Domžale in pripravljavcev gradiva, ob tem, da je prostor na območju nekdanje Oljarne potreben ureditve, izpostavljene med drugim predvsem naslednje dileme, pripombe, kritike, mnenja in vprašanja:

  1. Izpostavljen je bil velik predviden faktor pozidanosti navedenega prostora oz. zelo veliko število predvidenih novih stanovanj glede na že sedanjo veliko gostoto prebivalstva in posledično dodatnih obremenitev (prometnih, komunalnih,..) na območju KS Toma Brejca Vir.
  2. Izpostavljen je bil problem majhnega števila parkirnih mest za obiskovalce navedenega območja.
  3. Postavljeno vprašanje ustreznosti varovalk v predlogu odloka oz. zagotovilo za spoštovanje predlaganih rešitev v odloku, predvsem glede velikosti in višine predvidenih objektov.
  4. Izpostavljen je bil glede na število predvidenih novih stanovanj in posledično novega dodatnega števila prebivalcev dodaten problem že tako velike prometne obremenitve prometa na območju KS Toma Brejca Vir, na navedenem območju ter v njegovi okolici. Ob tem so bila podana vprašanja in pripombe predvsem glede:

– ustreznosti študij prometa glede na zelo povečan promet na glavnih prometnih cestah skozi KS Toma Brejca Vir,

– ustreznosti ureditve križišča Sončne ulice in Šaranovičeve ceste (zakaj ne rondo, preveliko število že sedanjih semaforiziranih križišč na območju Šaranovičeve ceste oz. Vira),

 -ureditve Sončne ulice (način rekonstrukcije, širina ceste in umestitev pločnika),

– izvoza iz severnega dela ureditvenega območja mimo CZR Domžale na cesto Količevo (opozorilo, da gre za zasebno zemljišče, pripomba glede že sedaj obremenjenega rondoja ob centru Arkadia in nasploh obremenjenosti ceste skozi Količevo),

– ureditve oz. zagotovitve varne šolske poti ob povečanem prometu na Rožni ulici in križišču Rožne ulice in Sončne ulice,

– problema varne šolske poti ob povečanem prometu na Sončni ulici.

  1. Podano je bilo vprašanje in opozorilo glede dodatnih obremenitev, ustreznosti oz. zadostnih kapacitet komunalne infrastrukture na tem območju glede na predvidene nove priključke oz. gradnjo (kanalizacija).
  2. Vprašanje ureditve načina povezave oz. dostopa navedenega območja s Športnim parkom na Viru.
  3. Izpostavljen problem oz. vprašanje glede obremenjenosti vrtcev in šol zaradi novih priselitev oz. prebivalcev.
  4. Postavljena so bila vprašanja glede faznosti gradnje na navedenem območju in vpliva gradnje na okoliške prebivalce (časovnost gradnje) in vprašanja glede investitorja in predvidene časovnice gradnje (kdaj začetek).

O vsem tem smo seznanili Občino Domžale ter članice in člane Občinskega sveta Občine Domžale.

Na informativni predstavitvi je bil predstavljen tudi grafični del navedenega odloka, iz katerega izhaja,da navedeno področje prostorskega akta ne bo imelo povezave z Aljaževo ulico oz. ne vključuje podaljšanja Aljaževe ulice in navezavo na Sončno ulico. To je bila tudi ena izmed glavnih zahtev krajank in krajanov v času dosedanje obravnave predlaganega akta, podprta tudi s peticijo.

Na predstavitvi je bilo tudi s strani predstavnikov občine in pripravljavcev gradiva na vprašanje udeležencev predstavitve zagotovljeno, da omenjene povezave ni predvidene oz je ne bo in da se ohrani na Aljaževi ulici obstoječi prometni režim. Glede na to je bilo tudi pojasnjeno, da se bodo zaradi opozorila na ugotovljeno neusklajenost grafičnega dela odloka in besedila predloga odloka za sprejem na seji občinskega sveta v tem delu pripravili ustrezni amandmaji, o čemer smo prav tako obvestili Občino Domžale in Občinski svet Občine Domžale.

Svet KS Toma Brejca Vir je na svoji 14. seji dne 10. 3. 2020 obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ta območje “V7/7-Oljarna-jug”, ki ga bo Občinski svet Občine Domžale sedaj obravnaval predvidoma na svoji naslednji seji.

Ob navzočnosti predstavnikov Občine Domžale in pripravljavcev gradiva je Svet KS Toma Brejca Vir sprejel v zvezi s tem sprejel naslednje sklepe:

Svet KS Toma Brejca Vir pričakuje pred sprejemom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7-Oljarna-jug” temeljito proučitev dilem, pripomb, kritik, mnenj in vprašanj krajank in krajanov iz informativne predstavitve predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7-Oljarna-jug”, ki je bila dne 18.2.2020 v dvorani KS, o vsebini katerih so bili člani Občinskega sveta Občine Domžale tudi obveščeni.

Svet KS Toma Brejca Vir opozarja na nujno usklajenost besedila predloga z grafičnimi podlagami, predstavljenimi na informativni predstavitvi predloga odloka dne 18. 2. 2020 v dvorani KS.

Pred sprejemom predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7-Oljarna-jug” na seji Občinskega sveta Občine Domžale Svet KS Toma Brejca Vir pričakuje oz. zahteva, da se pripravijo in predstavijo ustrezne rešitve oz. ukrepi z nosilci aktivnosti in roki,ki morajo biti usklajeni s predvidenimi časovnimi plani gradnje na območju OPPN oz. zagotovljeni pred gradnjo na območju OPPN, za zagotovitev ureditve prometa na območju KS Toma Brejca Vir, predvsem na področju Šaranovičeve ceste s priključki in povsod tam, kjer na sedanjo problematiko in tudi problematiko prometa v prihodnjih letih opozarjajo tudi prometne študije, tudi iz vidika predvidenih posegov v prostor oz. novogradenj.

Ob tem Svet KS Toma Brejca Vir izpostavlja tudi potrebo po študiji oz. analizi predvidene obremenjenosti dovoza oz. izvoza na severnem delu predvidenega območja ureditve z OPPN (povezava preko območja V7/1 na Koliško ulico) in prouči zagotovitev primerne varne šolske poti na območju OPPN in v njegovi okolici.

Svet KS Toma Brejca Vir glede na predviden velik obseg gradnje pričakuje, da se zagotovijo ustrezni ukrepi za primerno časovno faznost oz. rok gradnje na tem območju, da torej gradnja od samega začetka ne bi trajala predolgo zaradi obremenitve okolja in stanovalcev v bližini v času same gradnje.

S sklepi Sveta KS smo seznanili Občino Domžale oz. članice in člane Občinskega sveta.

mag. Lovro Lončar

predsednik Sveta KS Toma Brejca Vir