Občina Vodice objavlja Razpis za odgovornega urednika javnega občinskega glasila Kopitarjev glas.

Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o medijih in druge pogoje, ki jih določa Odlok o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas. Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:
 • ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
 • je poslovno sposobna;
 • ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.

Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto. Odgovorni urednik ne biti oseba, ki je član Občinskega sveta Občine Vodice, član Nadzornega odbora Občine Vodice, zaposlen v občinski upravi Občine Vodice in župan Občine Vodice.

Odgovorni urednik je odgovoren:
 • za uresničevanje programske zasnove javnega občinskega glasila,
 • za vsako informacijo, objavljeno v glasilu, razen v primerih, ki jih določa zakon,
 • za to, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo glasila ter načeli novinarske etike.

Delo odgovornega urednika obsega:

 • vodenje uredniškega odbora,
 • vsebinsko oblikovanje časopisa,
 • usklajevanje rokov z vsemi sodelujočimi pri pripravi časopisa,
 • koordinacija in nadzor ostalih izvajalcev pri pripravi časopisa (tisk, postavitev, avtorji, ..),
 • pregled in ureditev vseh prispelih člankov, komunikacija z avtorji,
 • odgovarjanje za vsako objavljeno informacijo v skladu z zakonom o medijih,
 • pridobivanje oglaševalcev v okviru oglasnega prostora.

Zaželene so novinarska izobrazba in izkušnje z delom uredništva. Z izbranim kandidatom bo sklenjena ustrezna pogodba za obdobje štirih let oziroma za dobo, ki je za 90 (devetdeset) dni daljša od mandatne dobe občinskega sveta. Odgovorni urednik ima pravico do plačila za opravljeno delo v skladu s Pravilnikom o honoriranju prispevkov in dela v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

Prijava mora obsegati:
 • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
 • izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo o izpolnjevanju pogojev,
 • kratek opis delovnih izkušenj z referencami.

Kandidati vložijo prijavo z ustreznimi dokazili v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za odgovornega urednika Kopitarjevega glasu – ne odpiraj« najkasneje v roku 30 dni po objavi razpisa na spletni strani Občine Vodice in v Kopitarjevem glasu, na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na elektronski naslov [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Upoštevane bodo le popolne prijave, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, ki bodo vložene pravočasno. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Kaja Z.