Kmalu se bodo začela terenska dela na komasacijskem območju Drnovo. Občinska uprava Občine Mengeš seznanja vse občane, predvsem pa lastnike kmetijskih zemljišč na tem komasacijskem območju, na kratko seznaniti z dosedanjim delom in trenutnim stanjem ter predvidenimi nadaljnjimi aktivnostmi v zvezi s postopkom.

Dela na Drnovem načrtujejo v sodelovanju s sosednjima občinama Kamnik in Komenda. Lastniki zemljišč so se veliki večini strinjali s komasacijo in agromelioracijo, zato so leta 2014 uspešno zbrali zadostno število soglasij za uvedbo postopka. S temi soglasji so na Upravni enoti Kamnik jeseni 2015 po rešitvi pritožb pridobili pravnomočno odločbo o uvedbi komasacije, naslednje leto pa so na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pridobili še odločbo o uvedbi agromelioracije.

Lani so uspešno kandidirali na javnem razpisu MKGP, saj so pridobili odločbo, s katero jim je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila nepovratna sredstva za izvedbo komasacije in agromelioracije. Konec lanskega leta pa so izvedli tudi javni razpis za izbor izvajalcev geodetskih in agromelioracijskih del, prejšnji mesec pa podpisali še pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, in sicer s podjetjem Geodetska družba, d. o. o., iz Ljubljane. Njihov pooblaščen pogodbeni predstavnik je g. Darko Pahulje, ki odgovarja na vsa strokovna vprašanja v zvezi s predvidenimi deli (e-mail: [email protected], tel.: 01 42 01 225).

Komasacijski postopek se bo tehnično začel izvajati takoj, ko bo to dovoljevalo vreme. Izvajalec je sicer že začel s prvimi aktivnostmi, kar v tej fazi pomeni predvsem priprava potrebnih podatkov. Sledile bodo terenske meritve, ureditev meja na komasacijskem območiu, vrednotenje zemljišč, javna razgrnitev elaborata sedanjega stanja, izdelala se bo idejna zasnova ureditve komasacijskega območja.

Naslednje leto bo javno razgrnjen elaborat nove razdelitve, izvedlo se bo zakoličenje novih parcel. Na vse razgrnitve bodo lastniki zemljišč pisno vabljeni, da bodo lahko podali svoje želje, pripombe ter ugovore k razgrnjenim elaboratom.

FOTO:J URE ERŽEN/Delo

Po končanem komasacijskem postopku bo Upravna enota Kamnik izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč, po pravnomočnosti odločb pa se bodo podatki o novih parcelah in lastnikih vpisali v uradne evidence Geodetske uprave RS ter v zemljiško knjigo. Nato se bodo izvedla še vsa potrebna agromelioracijska dela – delno se bodo rekultivirale obstoječe poljske poti, delno pa se bodo obstoječe uredile in zgradile nove. Pri tem bodo pazili, da se bodo gradbena dela v čim večji možni meri izvajala v obdobjih, ko na poljih ne bo večjih kmetijskih opravil.

Občinska uprava Mengeš obljublja, da bodo postopki tekoči, zakoniti in transparentni ter da se bodo v največji možni meri upoštevali interesi vseh udeležencev. Lastniki zemljišč bodo v vse faze, kjer bo to potrebno, vabljeni osebno.

Ostale občane pa seznanjajo o predvidenih dogajanjih na komasacijskem območju v naslednjih mesecih in jih prosijo za razumevanje, če bodo načrtovane aktivnosti imele kakršnekoli moteče vplive na okolico.

O. U.