Kandidiram za predsednika države, torej sem!

Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev državnega zbora, v postopku določanja kandidatur za predsednika republike, bo potekalo od 21.8.2017 do vključno 27.9.2017 na predpisanih obrazcih.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enemu kandidatu tako, da obrazec podpiše pred uradno osebo pristojnega organa. Volivec nato izroči potrjen obrazec podpore izbranemu kandidatu ali njegovemu predstavniku sam.

V skladu z določbami Zakona o volitvah predsednika republike lahko kandidate za predsednika predlagajo poslanci državnega zbora, politične stranke in volivci.

Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem, najmanj desetih poslancev državnega zbora. Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dve ali več političnih strank lahko določijo skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh  poslancev državnega zbora ali najmanj tri tisoč volivcev. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pet tisoč volivcev. Predlog kandidature se vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja.

Brezplačni obrazci za podporo so na razpologo na vseh upravnih enotah. Dosegljivi pa so tudi na spletni strani Državne volilne komisije: tukaj.

Volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihovo istovetnost na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Odgovorna oseba zavoda oziroma organa, pooblasti osebo zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prijavo prebivališča…).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku. Kandidat oziroma njegov predstavnik pa mora sam poskrbeti, da se podana podpora pošlje tudi upravni enoti, za vpis v računalniško evidenco.

Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec prav tako izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini, nato pa izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku. Kandidat ali njegov predstavnik mora pa poskrbeti, da se podana podpora pošlje upravni enoti za vpis v evidenco volilne pravice.

Svojo podporo pa kandidatu lahko dajo tudi bolni in invalidi, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ in niso v bolnišnicah, zavodih za starejše in podobnih zavodih, tako, da upravni enoti podajo zahtevo za obisk na domu po telefonu, po e-pošti ali navadni pošti, vendar najkasneje 15 dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev kandidatur. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati s kakršnimi koli dokazili, zadošča le navedba volivca.

M. T.