Kakšna je prihodnost mladih v Evropi?

Občina Lukovica je konec februarja 2018 kot vodilni partner oddala prijavo projekta »Future of young in Europe/Prihodnost mladih v Evropi« (kratica projekta EUYouth), za sredstva programa Evropa za državljane, iz naslova sklopa 2 »Demokratično delovanja in državljanska udeležba«, ukrepa »Pobratenje mest«. V projektu kot partnerska občina sodeluje Občina Amaroni iz Kalabrije, s katero se je Občina Lukovica pobratila v septembru 2016.

Konec junija 2018 je Občina Lukovica prejela obvestilo Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency), v nadaljevanju: EACEA, da je projekt odobren ter da bo Občina Lukovica za izvedbo projekta prejela nepovratna sredstva v skupni višini 5.040 €.

Seznanjeni so bili, da je EACEA na prvem roku (1. 3. 2018) za projekte iz naslova ukrepa Pobratenje mest prejela 382 projektov, od katerih je bilo izbranih 137 projektov, ki bodo financirani.

Izvedba predvidenih aktivnosti projekta bo potekala v enem 4-dnevnem dogodku, ki se bo izvajal na območju občine Lukovica od 20. do 23.9.2018. Občina Lukovica bo takrat sprejela 25 italijanskih gostov, med katerimi bo 14 učencev tamkajšnje osnovne šole.

V projektu bo aktivno sodelovala tudi OŠ Janka Kersnika Brdo s svojimi učenci, ki bodo skupaj z gosti v času projekta razpravljali in ugotavljali, kako mladi vidijo prihodnost v Evropi, predvsem v zaposlitvenih možnostih,  soočili se bodo z izzivi evroskepticizma, razvojnimi priložnostmi, razlikami in podobnostmi med občinama in državama, hkrati pa bodo s pomočjo osrednjega gosta dogodka g. Alojza Peterleta spodbujeni k aktivni državljanski udeležbi ob evropskih parlamentarnih volitvah v letu 2019.

Med projektom se nadejajo tudi skupnih idej za nove prihodnje skupne projekte.

Katka B.