V ponedeljek, 18. decembra 2017, sta se ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in generalni direktor Direktorata za vode in investicije Leon Behin na Občini Grosuplje sestala z županom občine Grosuplje dr. Petrom Verličem in direktorjem občinske uprave mag. Dušanom Hočevar.

Župan in direktor sta njima predstavila potek projekta zadrževalnika Veliki potok in protipoplavne ureditve ob Grosupeljščici, kot celovite ukrepe za zmanjševanje ogroženosti območja Grosuplja pred škodljivim delovanjem vode Grosupeljščice. Sestanku je sledil še ogled lokacije izgradnje zadrževalnika Veliki Potok in ureditev ob Grosupeljščici.

Direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar, ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in generalni direktor Direktorata za vode in investicije Leon Behin

Prvi dokument o zadrževalniku Veliki potok, ki ga imamo zabeleženega, sega v leto 1962. Gre za Študijo možnosti protipoplavnega ščitenja oziroma zadrževanja visokih voda, ki jo je izdelal Zavod za vodno gospodarstvo LRS iz Ljubljane. Objekt je še vedno lociran na isti lokaciji, tehnologija pa se je v teh letih nekoliko spremenila. Gre za suhi zadrževalnik visokih voda, kar pomeni, da se nivo vode pred pregrado poveča samo v času poplav. Talni izpust se regulira z zapornico, predvsem zaradi naravovarstvenih ukrepov pa je vedno zagotovljen minimalni pretok vode.

Pregrada bo visoka 15 m in dolga nekaj preko 200 m. Zadrževalnik bo s prostornino 435.000 m3 prebivalce ščitil do obsega 100-letnih voda.

Zadrževalnik Veliki potok je nujen omilitveni ukrep

Zadrževalnik Veliki potok predstavlja I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševanje ogroženosti območja Grosuplja pred škodljivim delovanjem voda Grosupeljščice. V II. in III. fazi so predvidene ureditve Grosupeljščice skozi Grosuplje (visokovodni nasipi in zidovi, ureditev struge in premostitvenih objektov). Z vidika vpliva na dolvodna območja mora biti zadrževalnik zgrajen pred vsemi ostalimi ukrepi, ker predstavlja tudi omilitveni ukrep, oz. izničenje morebitnega negativnega vpliva regulacije Grosupeljščice na dolvodna območja, do katerega bi prišlo, če zadrževalnika ne bi bilo.

Sporazum med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Grosuplje je že podpisan

Za zagotavljanje poplavne varnosti Grosuplja, torej ureditev Grosupeljščice in izgradnjo zadrževalnika Veliki potok, je bil 27. 11. 2015 podpisan sporazum med MOP kot investitorjem in Občino Grosuplje kot sofinancerjem. Po podpisu sporazuma so se aktivnosti na projektu pričele hitreje odvijati. Obstoječi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja iz leta 2001 je služil kot osnova novemu projektu.

Idejna zasnova je bila izdelana avgusta 2016, idejni projekt pa oktobra 2016. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan novembra 2016. Recenzija PGD je potekala 7. 11. 2017. Končna varianta PGD bo upoštevala izsledke recenzijskega poročila in sprejetih sklepov ter morebitne zahteve v soglasjih, ki še niso pridobljena.

Postopki za odkup potrebnih zemljišč že potekajo

Gre za okoljevarstveno soglasje, ki ga pričakujemo v marcu 2018 in kulturnovarstveno soglasje, ki ga v občini pričakujejo že v januarju naslednjega leta.

Trenutno potekajo tudi postopki za odkupe potrebnih zemljišč in postopki za ureditev zemljiško knjižnega stanja za zemljišča, ki so bila pred leti že odkupljena. Gradbeno dovoljenje pričakujemo konec leta 2018. Ker gre za celovit projekt ureditve poplavne varnosti, bi radi pospešili tudi aktivnosti na II. In III. fazi, torej na ureditvi vodotoka Grosupeljščice, kjer trenutno poteka usklajevanje projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za urejanje vodotoka Grosupeljščice skozi mesto skupaj s spremljevalnimi objekti.

R. J.