Občina Borovnica je v tem mesecu dobila novega podžupana, ki bo funkcijo opravljal neprofesionalno.

Dne 1. 2. 2023 je župan Peter Črnilogar za podžupana, ki bo funkcijo opravljal neprofesionalno, imenoval občinskega svetnika Jožeta Korošca.

Po dogovoru bo podžupan v prisotnosti župana opravljal naslednje naloge:

  • vodenje, spremljanje in usklajevanja izvajanja gradbenih, vzdrževalnih in drugih del na področju gospodarskih javnih služb;
  • pregled in priprava investicij na področju izgradnje komunalne infrastrukture;
  • vodenje, spremljanje in usklajevanje izvajanja vzdrževalnih, gradbenih in drugih del na področju občinske cestne infrastrukture in občinskih zemljišč in 
  • zastopanje občine v komunikaciji in pri nalogah, ki se nanašajo na Osnovno šolo Dr. lvana Korošca Borovnica, tako za Enoto šola kot za Enoto vrtec.

Podžupan v odsotnosti župana predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave. V primeru predčasnega prenehanja opravljanja funkcije župana začasno opravlja funkcijo župana. Ko opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Borovnica