Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Občina Vodice objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem.

Predmet najema je pisarna označena s št. 2 v izmeri 22,42 m2, ki se nahaja v montažnem objektu na naslovu Kopitarjev trg 1, Vodice.

Poslovnemu prostoru pripada souporaba čajne kuhinje v izmeri 8,19 m2 in sanitarij v skupni izmeri 7,79 m2 ter skupnega hodnika v izmeri 22,10 m2.

Izhodiščna mesečna najemnina za poslovni prostor znaša 6,00 EUR/m2. V ceno ni vključen DDV, ki ga plača najemnik v skladu z zakonodajo.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM poslovnega prostora v Vodicah, z oznako 35280-20/2019« na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, najpozneje do 27. 3. 2019 do 16. ure.

Zainteresirani najemniki lahko prejmejo podrobnejše informacije v zvezi s sklenitvijo najemnih pogodb na telefonsko številko 01/833-26-10 v času uradnih ur občine.

Katja Z.

Več: https://www.vodice.si/objava/179423