Javni razpis: Prosto delovno mesto Svetovalec za pravne, premoženjske in gospodarske zadeve

Občina Vodice objavlja prosto delovno mesto Svetovalec za pravne, premoženjske in gospodarske zadeve za določen čas nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu (12 mesecev), predvidoma do 12. 11. 2020 oziroma do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj visoka strokovna / prva bolonjska stopnja pravne smeri,
  • znanje uradnega – slovenskega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
  • strokovni izpit iz upravnega postopka,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Razpis za prosto DM SVETOVALEC ZA PRAVNE, PREMOŽENJSKE IN GOSPODARSKE ZADEVE«, na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, in sicer v roku 5 dni od dneva objave razpisa na spletni strani Občine Vodice in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi razpisa in delovnem področju je možno dobiti na telefonski številki 01 833 26 10 pri direktorici občinske uprave Majdi Peterlin. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Vir: https://www.vodice.si/objava/221636