Občina Vodice obvešča, da bo Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za preventivno arheologijo, v septembru 2017 nadaljeval z izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na območju predvidenih prostorskih ureditev za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.

Prvi del predhodnih arheoloških raziskav je sicer potekal že jeseni 2016.

Arheološke raziskave namenjene podrobnejši analizi
Pridobljeni podatki o arheoloških ostalinah bodo vključeni v pripravo okoljskega poročila in lahko vplivajo na izvedljivost rešitve. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav je namenjena podrobnejši analizi širšega obravnavanega prostora. Predhodne arheološke raziskave obsegajo geofizikalne raziskave – površinski pregled odprtih površin s sprehodom prek zemljišča in pobiranjem vseh najdb na površini ter površinski pregled zaprtih površin s kopanjem testnih jamic.

Testne jamice
Testne jamice v velikosti 40 × 40 × 40 cm na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo travniške ali zatravljene površine ali gozd, bodo po pregledu nemudoma zasute in v primeru travnatih površin prekrite s travno rušo.

Pri geofizikalnih raziskavah bodo s sprehodom prek zemljišča opravljene meritve na površini z instrumenti.

Če bodo potrebne natančnejše arheološke raziskave, bodo le-te lahko izvedene šele na podlagi sprejetega državnega prostorskega načrta oziroma na podlagi predhodnega soglasja lastnikov zemljišč.

J. A.