Delovna telesa Občine Domžale kar petkrat nesklepčna pred obravnavo gradiva za 25. sejo Občinskega sveta

ZAKLJUČKI SEJ DELOVNIH TELES OB OBRAVNAVI GRADIVA ZA 25. SEJO OBČINSKEGA SVETA, dne 15. februar 2018

Preberite si lahko samo tisto, kar je objavljeno z rdečo barvo, pa vam bo najbrž kmalu jasno, kako se dela “politika” v Občini Domžale – dobre pol leta pred volitvami!

1. VOLITVE IN IMENOVANJA – gradivo dano 3 dni pred sejo

 

2. SEZNANITEV S PROGRAMOM DELA IN FINANČNIM NAČRTOM NADZORNEGA ODBORA OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2018

 

–      Gradiva ni obravnavalo nobeno delovno telo.

 

3. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE V11/1 »OB OBVOZNICI VIR« – DRUGA OBRAVNAVA

 

Odbor za prostor

–      Odbor za prostor NI BIL SKLEPČEN.

 

Statutarno-pravna komisija

–      Statutarno-pravna komisija ni bila sklepčna.

 

4. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE V11/1 »OB OBVOZNICI VIR« – SKRAJŠANI POSTOPEK

 

Statutarno-pravna komisija

–      Statutarno-pravna komisija ni bila sklepčna.

 

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE D29/1 »BRINJE 1« – PRVA OBRAVNAVA

 

Odbor za prostor

–      Odbor za prostor NI BIL SKLEPČEN.

 

Statutarno-pravna komisija

–      Statutarno-pravna komisija ni bila sklepčna.

 

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2018

 

Odbor za družbene dejavnosti

–      Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Domžale, da sprejme Letni program športa Občine Domžale za leto 2018.

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O KRAJEVNIH SKUPNOSTIH – SKRAJŠANI POSTOPEK

 

Statutarno-pravna komisija

Statutarno-pravna komisija ni bila sklepčna.

 

8. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI
 Zanimivo branje zaključkov sej delovnih teles Občine Domžale pred redno 25. sejo   Občinskega sveta, ki je bila 15. februarja 2018. Le kaj vse je bilo krivo za vse   “nesklepčnosti”? In “neobravnavano” gradiva? 

 Morda dočakamo celo odgovor na dve preprosti vprašanji. Uredništvo portala čaka nanje!

U. P.