Redno izvajanje čiščenja naplavin pod mostovi so del protipoplavnih aktivnosti za zaščito prebivalcev in njihovega premoženja, saj je ob obilnem deževju pretočnost posameznih rek in potokov izredno poslabšana. Tega se zavedajo v občini Mengeš in zato redno skrbijo za zavarovanje prebivalcev in njihovega premoženja v poplavljenih območjih.

Letno čiščenje naplavin

Tako najmanj enkrat letno izvedejo čiščenje naplavin pod kamnitim mostom v Loki pri Mengšu, ki je bil v letu 2015 obnovljen, tudi z namenom povečati pretočnost reke v tem območju. Kljub temu na občini vsako leto ugotavljajo, da je količina naplavin pod kamnitim mostom v Loki pri Mengšu velika, precej večja v primerjavi z naplavinami pri drugih mostovih v občini.

V mesecu juliju 2017 je bilo tako pri čiščenju naplavin pod kamnitim mostom iz struge Pšate odpeljano skoraj 100 m3 nanošenega materiala.

Brezbrižni lastniki nedovoljeno nasipavajo material ob reki

Povečana količina naplavin je posledica neustrezne izvedbe brežine ter nedovoljenega dodatnega nasipavanja brežine s strani lastnikov parcel ob Pšati. Na občini se zavedajo, da je potrebno nabrežino preurediti, zato so upravljavcu vodotokov tudi v letu 2017 posredovali vlogo za ureditev brežin v Loki pri Mengšu, ter obrazložili, da je za poplavno varnost ureditev nujno vključiti v plan vzdrževanja. Žal je bila njihova vloga zavrnjena, a so se dogovorili, da jo bodo posredovali ponovno, saj se zavedajo nevarnosti, ki grozi ob povečanih padavinah in s tem posledično tudi morebitnimi poplavami na tem področju.

Obnova brvi čez reko Pšato

Na občini pa skrbijo tudi za brvi in mostove čez reko Pšato. Zaradi precejšnje dotrajanosti brvi pri Kulturnem domu Mengeš oziroma pri vhodu v športni park so se na Občini Mengeš odločili za obnovo brvi.

V ta namen so rezervirali sredstva v proračunu in izdelali projekt PZI z detajlnim popisom del. Trenutno so v fazi zbiranja ponudb za izbor najugodnejšega izvajalca, z deli pa se bok obnovi brvi  predvidoma pristopilo v začetku letošnjega oktobra. Dela bodo obsegala zamenjavo nosilne konstrukcije, podnic ter postavitev nove ograje in naj bi predvidoma trajala 14 dni. V času obnove bo za prehod Pšate postavljen lesen most.

J. S.