Občina Vrhnika je v tem tednu objavila poziv zainteresiranim občankam in občanom za članstvo v Nadzornem odboru občine.

 

Poziv občine objavljamo v celoti:

Spoštovani.

 

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Vrhnika je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Na podlagi 44. člena ima Nadzorni odbor pet članov. Člane Nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane Nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Član Nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbence občinske uprave, član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Glede na pristojnost Komisije, da vodi postopke imenovanja, objavljamo poziv zainteresiranim občanom in prilagamo obrazec za predlaganje oziroma kandidiranje člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika. Vloga za imenovanje člana mora vsebovati podpis kandidata, da se s kandidaturo strinja in dokazila o izpolnjevanju pogojev za člana Nadzornega odbora (predložiti dokazilo o izobrazbi ter na kratko opisati izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja).

V skladu z zgoraj navedenim vas prosimo, da vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – kandidat za člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika. Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 17. 1. 2023 do 10. ure.

Za dodatne informacije prosim pokličite go. Tanjo Kohne (tel. 01/7505-417).

S spoštovanjem!

Predsednik komisije  Mirko Antolović

Za vse, ki bi vas zanimalo sodelovanje v Nadzornem svetu, objavljamo tudi vlogo, ki jo izpolnite in z dokazili pošljete na Občino Vrhnika do najkasneje 17. januarja do 10 ure po zgoraj opisanih navodilih.

VLOGA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA OBČINE

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Vrhnika